Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden

FRÅGA
Hej! Min fråga gäller en trasig generator som jag bytte ut till helt ny för 2.5 år sen. Verkstaden säger att garantin på den har utgått (garantin gäller i 2 år) och därför måste jag betala fullpris. Jag undrar vad konsumentjänslagen säger om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reklamationstiden har inte löpt ut

Precis som du är inne på regleras din fråga i konsumenttjänstlagen. Den garantin som verkstaden har lämnat har inneburit att denne har svarat för resultatet av tjänsten i två års tid, och försämringar under den tiden ansvarade därför verkstaden för, med följden att tjänsten skulle ha ansetts felaktig om generatorn hade gått sönder under denna tid (14 § första stycket konsumenttjänstlagen). Man kan säga att eventuella fel som uppkommer antas/presumeras ligga verkstaden till last under denna tid. I ditt fall har ju visserligen garantin dock löpt ut. Men felet är ändå inte preskriberad, reklamation av tjänsten får nämligen ske inom tre år från då verkstaden avslutade arbetet för två och ett halvt år sedan (17 § första stycket konsumenttjänstlagen). Du får alltså fortfarande hävda fel gentemot verkstaden, det förutsätter att du underrättar (reklamerar) verkstaden inom skälig tid efter att du märkte felet, vilket du har gjort som jag förstår det. Konsumenttjänstlagen är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för konsumenter, vilket betyder att det inte går att "komma runt" den treåriga reklamationstiden med en kortare garantitid (3 § konsumenttjänstlagen).

Vad säger konsumenttjänstlagen om fel?

Felet är alltså inte preskriberat, men frågan som kvarstår är om det rör sig om ett fel över huvud taget i lagens mening. Tidpunkten för felbedömningen är då tjänsten avslutades för två och ett halvt år sedan (12 § första stycket konsumenttjänstlagen). Detta gäller även om felet visar sig först senare som i ditt fall. Bevisbördan ligger på dig att visa att felet förelåg vid när du hämtade bilen efter tjänstens avslutande. Eftersom det finns svårigheter att säkra bevisning för dig här, borde det räcka med att du visar att det "framstår som klart mer sannolikt" att felet beror på tjänsten än att felet beror på något annat som inte verkstaden ansvarar för (NJA 2015 s. 233 punkterna 17–18 & 27 i Högsta domstolens domskäl). Trots detta ganska låga beviskrav har nästan den treåriga reklamationstiden löpt ut här, vilket gör att det blir svårare för dig att bevisa ursprungligt fel vid tjänstens avslutande jämfört med om det hade rört sig om en kortare tid (prop. 2004/05:13 s. 106).

Felbedömningen som görs i dessa fall tar främst sikte på vad du som konsument har rätt att kräva med hänsyn till kravet på att tjänsten ska utföras fackmässigt, med omsorg för dina intressen och verkstadens skyldighet samråda med dig i den utsträckning som behövs och är möjligt (9 § första stycket punkt ett konsumenttjänstlagen och 4 § första stycket konsumenttjänstlagen). Det kanske säger sig självt, men du får inte göra gällande felpåföljder om generatorn har gått sönder på grund av något förhållande på din sida, t.ex. vanvård eller försummelse (16 § första stycket konsumenttjänstlagen).

Föreligger det ett fel i ditt fall?

Utan att vara expert på generatorers medellivslängd har jag försökt läsa på och frågat personer som är mer insatta än mig i ämnet. Det är onekligen så att den förväntade livslängden för en generator under normala förutsättningar är längre än två och ett halvt år. Det följer inte med nödvändighet att felet beror på bristande omsorg/fackmässighet m.m. Vi vet inte orsaken till felet. Men att ett fel uppkommer relativt kort efter bytet av generatorn, vars livslängd bör klart överstiga två och ett halvt år i normalfallen, ger åtminstone stöd åt att tjänsten inte utfördes med tillräcklig omsorg/fackmässighet (NJA 1991 s. 481). Verkstaden kan såklart efter en undersökning av generatorn göra gällande motsatsen genom att försöka visa på eventuella skador som har uppkommit genom onormalt bruk, vanvård, onormalt stort antal miltal sedan tjänstens avslutande eller försummelse.

Jag skulle rekommendera att du kräver ett avhjälpande (16 § och 20 § konsumenttjänstlagen), det vill säga att du kräver att verkstaden ska åtgärda felet och byta ut generatorn utan kostnad för dig. Om inte verkstaden går med på det och du känner att du har rätten på din sida utifrån mitt svar, kan du gå vidare och ansöka om stämning hos tingsrätten och yrka prisavdrag motsvarande vad det hade kostat att få felet åtgärdat (21 § och 22 § konsumenttjänstlagen) Vad en stämningsansökan ska innehålla hittar du i 42 kap. 2 § rättegångsbalken.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?