Felansvaret på det konsumentköprättsliga området - Vad gäller?

2021-08-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi har köpt en äldre segelbåt på Blocket. Innan övertagande provkördes motorn som då havererade. I överenskommelse med säljaren kom vi överens om en reduktion av priset mot att kostnaderna för en ny motor delades mellan oss. Motorn installerades av en firma, och vid sjöprovet deltog säljaren som godkände installationen.Då vi skall segla hem båten fungerar inte motorn, ett fel som uppstår efter två timmars gång. Vi uppsöker nödhamn tre gånger (med ett antal av installatören rekommenderade åtgärder utförda av oss, som byte av bränslefilter samt inkopplande av extern bränsletank) innan vi ger upp och kräver att installatören åtgärdar felet. Installatören skickar personal vid åtminstone två tillfällen och slutligen säger de att motorn nu fungerar, samt att de återställer bränsleförsörjningen till båtens befintliga tank. Vi gör själva funktionstest på sammanlagt 7 timmar och fortsätter vår resa. Efter några timmars segling dör motorn direkt vid start. Ny nödhamn. Motvilligt skickar installatören reparatör som anser att motorn bör bytas.Detta håller inte den installerande firmans ägare med om, efter att ha kommunicerat med generalagenten. Den senare uppger att detta fel alltid beror på smuts i insprutningspumpen, vilket ej är bevisat. Vi har nu en båt med en motor som inte fungerar. Installatören säger att smuts i bränslet är vårt ansvar och vi anser att vi köpt en installation och motor som inte uppfyller förväntningarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas är konsumentköplagen (KKöpL) eller möjligen konsumenttjänstlagen (KTjL). Köpet av motorn synes vara ett s.k. blandat avtal, dvs. ett avtal med inslag av såväl köp av vara som köp av tjänst. Gissningsvis utgör dock köpet av motorn och kostnaden för denna en större del av totalen än utförandet av själva tjänsten, dvs. installationen av motorn, varför jag bedömer att konsumentköplagen ska tillämpas i det här fallet. Men din ärendebeskrivning saknar helt en eller flera frågor, vilket naturligtvis försvårar behandlingen av ditt ärende. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli något generell till sin karaktär. Det sistnämnda har också delvis att göra med avsaknaden av uttryckliga frågor.

Den konsumentköprättsliga felbedömningen, vad gäller?

Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har avtalats om båtmotorns kvalité och andra eventuella egenskaper eller om motorn i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 16 § KKöpL. Om ingenting specifikt avtalats kan motorn även anses felaktig om den avviker från vad båtmotorer i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 19 § KKöpL. Om båtmotorn är fabriksny går inte riktigt att utläsa av din ärendebeskrivning, men om motorn skulle ha sålts i befintligt skick ska det noteras att existensen av en "befintligt skick" - klausul ändå kan leda till att motorn betraktas som felaktig. Enligt 17 § KKöpL gäller att även om en vara har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll, ska den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Ansvarsfrågan, hur löses denna?

Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas det konsumentköprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av båtmotorn skedde. Om felet fanns innan och/eller fram till överlämnandet ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 20 § KKöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av båtmotorn som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva ansvara för om denne var i ond tro vid köpet, dvs. om säljaren kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) felen på motorn. På det här området finns ett förstärkt skydd för konsumenten, vilket kommer till uttryck i 20 a § 1 st. KKöpL. I den nyss nämnda lagparagrafen sägs att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en s.k. presumtionsregel till förmån för köparen som lättar på dennes beviskrav. Här är det alltså tillräckligt att du som köpare visar att felet finns för att säljaren ska behöva vidta erforderliga åtgärder. Det förutsätter dock att firman inte lyckas bevisa att felet inte fanns vid mottagandet av båtmotorn. Ytterligare en förutsättning för att du som köpare överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att motorn är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 23 § 1 st. KKöpL. Men det sistnämnda är ju inget problem i det här fallet.

Hade du från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?

Det korta svaret lyder: Nej, enligt konsumentköplagen föreligger ingen generell (uttrycklig) undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men det går möjligen att argumentera för motsatsförhållandet, dvs. att varan måste undersökas av konsumenten efter köpet och då till följd av den ovannämnda bestämmelsen i 23 §. Vidare ska sägas att även om frågan om undersökningsplikt inte regleras i konsumentköplagen innebär det inte att det är omöjligt för säljaren att avtala om en undersökningsplikt som konsumenten då måste iaktta. Behandlas inte frågan i avtalet torde man genom en analogi kunna tillämpa vissa bestämmelser i köplagen (KöpL), vilken egentligen inte är tillämplig i det här fallet. Enligt 20 § KöpL kan du som köpare såsom fel inte åberopa sådant som du måste ha känt till vid köpet. Detta kan inom köprätten aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om köparen på eget initiativ genomför en undersökning. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men notera att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av denne kan minska undersökningsplikten och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren)

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Avsaknaden av frågor i din ärendebeskrivning försvårade som sagt besvarandet av ditt ärende. Men gissningsvis önskade du en redogörelse över det konsumentköprättsliga regelverket när det gällde just felbedömningen. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig tar vi de felpåföljder som kan göras gällande av dig under vårt kommande telefonsamtal. Då kan vi också i lugn och ro gå igenom övriga delar och alla dina eventuella funderingar.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 6/8 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98541)