Blir föräldrar skadeståndsskyldiga för en sakskada deras barn orsakat?

FRÅGA
Hej!Min son i årskurs 6 har blivit "påhoppad" av en annan elev i skolan. Denne elev rev då sönder vår sons jacka. Elevens föräldrar vägrar ersätta vår sons jacka. Kan man anmäla föräldrar då det är ett barn som stått för skadegörelsen?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för du ställt din fråga till Lawline!

Är barnets föräldrar ansvarig på grund av föräldrarnas eget vållande?

Även om det inte är föräldrarna som direkt orsakat skadan, skulle de kunna göras ansvariga på grund av att de "oaktsamt underlåtit" att utöva uppsikt över sina barn. Detta följer av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen, men aktsamhetskrav regleras genom 6 kap. 2 § 2 st Föräldrabalken. I denna bestämmelse i föräldrabalken står det att vårdnadshavaren ska svara för att barn står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas för att hindra barnet orsakar skada för någon annan. I praxis har till exempel en mor blivit skadeståndsskyldig sedan hon lät sin dotter leka med en sax, och dottern skadade en kamrat.

Emellertid har händelsen du beskriver inträffat i skolan och då kan man säga att det istället är skolan som ska ansvara för tillsynen över barnen, och föräldrarna blir då inte ansvariga på denna grund. Eftersom jag inte känner till de exakta omständigheterna kan jag dock inte uttala mig om skolan kan stå ansvarig på grund av att de skulle ha "oaktsamt underlåtit" att utöva tillsyn.


Kan barnet själv bli skadeståndsskyldigt?

I 2 kap. 4 § Skadeståndslagen står det att barnet ansvarar för eget vållande (d.v.s. om man med avsikt eller genom att ha varit oaktsamt orsakat skada). Även om jag inte vet vad det "påhoppande" som du nämner inneburit i praktiken verkar det iallafall som så att skadan orsakats genom det andra barnets oaktsamhet (vållande). Bestämmelsen i 2 kap. 4 § Skadeståndslagen tar inte sikte på brott som barn begår, utan detta kommer jag förklara i detta stycke.

Vid bedömningen av skadestånd tar man hänsyn till olika saker, t. ex barnets ålder och utveckling (barnets intellektuella utvecklning och psykiska mognad), handlingens beskaffenhet (om handlingen var utförd med uppsåt eller inte), föreliggande av ansvarsförsäkring och andra omständigheter.

Observera att även om det bedöms som så att barnet begått ett brott, och föräldrarna blir skadeståndsansvariga enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (som jag kommer förklara nedan) kan barnet ändå bli skadeståndsansvarig för egen del enligt 2 kap 4 § Skadeståndslagen.


Föräldrarnas ansvar om barnet begått ett brott

Utifrån det du beskriver, att din son blivit "påhoppad" kan jag inte med säkerhet uttala mig om detta är ett brott eller inte, men det är troligt att det rör sig om ett brott (ev. misshandel) . Om ett barn vållat skada genom brott blir föräldrarna (om dessa också är vårdnadshavare) skyldiga att ersätta skadan, vilket följer av 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Det är alltså inte så att barn inte kan begå brott i lagens mening bara för att någon påföljd inte får utdömas (1 kap 6 § Brottsbalken).


Vad för ersättning kan utgå för jackan?

En jacka som förstörs är en typiskt sakskada.Enligt 5 kap. 7 § Skadeståndslagen har du rätt vid sakskada att få ersättning för "sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning". Med andra ord har ni rätt att få ersättning för jackan. Har jackan blivit totalförstörd bör ersättningen motsvara priset på en ny jacka av av samma slag som den din son hade, med eventuellt avdrag för bruk och ålder på jackan.


Min bedömning och rekommendation

Utifrån det du beskriver anser jag att det finns grund både i 2 kap. 4 § Skadeståndslagen och 3 kap. 5 § Skadeståndslagen att få ersättning. Jag vill dock understryka att jag vet för lite om fallet för att uttala mig helt säkert.

Försök först lösa situationen utan att tvista om det. Kontakta föräldrarna igen och förklara att ni har rättsligt stöd för att få ersättning för jackan, oavsett om det kan anses vara ett brott eller inte. Förhoppningsvis ersätter föräldrarna jackan, annars kan du ta ärendet vidare till domstol.

Hoppas det löser sig!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)