Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

2021-11-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det finns någon juridisk skillnad på personalbostäder och hyresrätter? Min arbetsgivare menar att man får ställa andra krav på den som bor i en personalbostad. Det finns ett förbud mot husdjur inskrivet i kontraktet och jag har förstått att det inte är tillåtet utan särskilt skäl i hyresrätter.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är jordabalken (JB).

Det kan inledningsvis konstateras att du, enligt min mening, har fog för din uppfattning. I regel kan en hyresvärd inte neka hyresgästen att inhysa husdjur i lägenheten. För ett sådant förbud krävs mycket riktigt att hyresvärden kan visa särskilda (sakliga) skäl för sitt beslut, vilket exempelvis kan vara om lägenheten är allergianpassad eller om den hyrs ut möblerad. Annat som också kan tänkas motivera ett förbud är risken för olägenheter som inte skäligen behöver tålas (typ störningar, åverkan på egendom, föroreningar m.m.) och/eller om förekomsten av husdjur skulle innebära en konkret fara för andra hyresgäster. Notera för övrigt att innebörden av begreppet "lägenhet" skiljer sig något från det vardagliga språkbruket och innefattar på hyresrättens område även hus eller delar av ett sådant, se definitionen i 12 kap. 1 § 1 och 3 st. JB.

Huruvida förbudet mot husdjur framgår av ditt hyresavtal är för mig något ovisst, men om så är fallet vänder du dig förslagsvis till din motpart, dvs. hyresvärden, och meddelar denne (skriftligen) att du vill att det aktuella hyresvillkoret ska ändras, 12 kap. 54 § 1 st. JB. Om ni absolut inte kan göra upp på frivillig väg måste du hänskjuta frågan till hyresnämnden. I den nyss nämnda lagparagrafen sägs nämligen att om överenskommelse inte kan träffas har hyresgästen (eller hyresvärden) rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får dock göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till motparten. Och enligt 12 kap. 68 § JB ska det finnas en hyresnämnd i varje län.

När det sedan gäller skillnaden mellan personalbostad och hyresrätt kan mycket kort följande anföras. Exakt vad som åsyftas med personalbostad i det här sammanhanget bereder vissa tolkningssvårigheter, men mig veterligen träffas även den typen av objekt av reglerna i jordabalken. Min uppfattning stärks ytterligare av den ovannämnda definitionen av begreppet lägenhet. Att en arbetsgivare, när denne ikläder sig rollen som hyresvärd, allmänt skulle ha ett större handlingsutrymme än andra hyresvärdar är för mig främmande. Däremot åtnjuter man inte alltid samma besittningsskydd som hyresgäst om hyresförhållandet uppkommit till följd av en anställning, jfr 12 kap. 46 § 1 st. 8-9 p. JB. Vidare kan vissa undantag göras i kollektivavtal, men endast under förutsättning att överenskommelsen på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation, 12 kap. 67 § JB.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1659)
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?
2021-12-28 Avvikande boarea i hyresavtal

Alla besvarade frågor (98495)