Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?

2021-09-30 i Avtal
FRÅGA
Jag har beställt men inte skrivit under lesingavtalet, av bil. Kan jag säga upp utan att få betala?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga gäller ett leasingavtal som du har beställt, men inte skrivit under än. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du är bunden av avtalet som du beställt, eller om du kan avbryta detta utan att betala för leasingen.

När blir man bunden av ett avtal?
Regler om avtalsrätt återfinns i avtalslagen, som jag förkortar AvtL. Denna lagstiftning är uppbyggd på en modell som kallas anbud och acceptmodellen. Denna innebär att avtalsbundenhet kommer till genom parternas vilja att ingå avtal. För att avtalet ska vara bindande så ska ena parten lämna ett anbud, exempelvis en offert eller ett erbjudande, och den andra parten behöver lämna en accept för detta anbud, alltså acceptera offerten/erbjudandet (1 kap. 1 § AvtL). För att koppla till din situation, så är det företag som lämnat leasingavtalet som har givit dig ett anbud, som du ska acceptera.

I ett anbud kan det stå en viss tid som motparten har på sig att acceptera detta, och då behöver en accept lämnas inom denna tidsrymd för att det ska uppkomma ett bindande avtal (1 kap. 2 § AvtL). En accept som lämnas för sent ses i stället som ett nytt anbud, som motparten behöver acceptera för att det ska uppkomma ett bindande avtal (1 kap. 4 § AvtL). Skulle inte det finnas någon tidsfrist angiven för när en accept behöver inkomma, så ska den som ska avge accepten ges skälig betänketid (1 kap. 3 § AvtL).

Jag förstår utifrån omständigheterna att du beställt och fått hem ett leasingavtal, men att du inte har skrivit under detta. Det du kan göra är att kolla om det står någon tidsfrist som anger när du ska ha skrivit under avtalet. Om du inte skrivit under avtalet inom en sådan tidsfrist, så är du inte bunden till avtalet, eftersom detta inte ses som en accept av det anbud som leasinggivaren givit dig. Om det inte står någon tidsfrist i ditt leasingavtal för när du behöver ha skrivit under avtalet, så ska du ges en skälig betänketid innan du accepterar avtalet. Vad skälig tid innebär är olika för olika situationer och avtal. Men en riktlinje kan vara, vid exempelvis leasingavtal gällande en bil, 10–14 dagar anses vara en skälig betänketid. Det innebär att om det inte står någon viss tidsfrist i ditt leasingavtal, så har du denna tid på dig att acceptera avtalet, alltså skriva under detta. Om du inte accepterar avtalet inom denna tid, så har avtalsbundenhet inte uppstått.

Muntligt avtal
Det ska även nämnas att eftersom det är parternas vilja som styr om ett avtal uppkommit, så kan även bindande avtal komma till stånd muntligen. Vid muntliga avtal är det vad parterna har yttrat och hur de har handlat vid tidpunkten som får betydelse för avtalsbundenheten. Jag kan inte utläsa hur du har gåt till väga när du beställt leasingavtalet, om det har gjorts digitalt, via telefon eller på plats hos leasinggivaren muntligen. Men det kan vara bra om du kollar upp om de har några villkor som säger att det krävs skriftligt eller om avtal även kan ingås muntligt.

Betalningsskyldig vid uppsägning av leasingavtal
Om det skulle vara så att du har ingått ett bindande leasingavtal som du vill säga upp, kan du komma att behöva ersätta leasinggivaren för de kostnader som uppstått till följd av avtalet. Eftersom det gäller ett leasingavtal av en bil så skulle det kunna innebära att du kan behöva stå för de kostnader som uppstått för företaget att ta hem bilen och göra denna klar för dig och ditt avtal.

Sammanfattning samt rekommendation
I avtalsrätten är det parternas vilja att ingå ett avtal ligger till grund för ett bindande avtal. En modell som finns inom avtalsrätten är anbud och accept, där ena parten uttrycker en offert eller erbjudande om något, som den andra parten behöver acceptera i sin helhet för att avtal ska komma till stånd.

Min rekommendation till dig är att du läser leasingavtalet noga, och ser efter om det finns någon angiven tidsfrist för när du behöver ha accepterat avtalet. Annars har du skälig tid på dig att acceptera deras avtal. Eftersom ett avtal även kan ingås muntligen, rekommenderar jag dig också att kontrollera om det finns något villkor i avtalet som säger att det kan ingås muntligen. Det kan också vara bra att höra av sig till leasinggivaren att du ångrat dig och inte längre vill ingå leasingavtal.

Med detta sagt, kan jag tyvärr inte helt garanterat svara på din fråga, om du har blivit bunden vid avtalet eller inte. Jag behöver fler omständigheter för att kunna ge dig ett helt klart svar.


Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig med din fråga ändå, även om jag inte kan besvara denna klart och tydligt. Om du har fler funderingar, så tveka inte på att höra av dig till os på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1564)
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?

Alla besvarade frågor (97437)