Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?

2021-06-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej,Jag blev utsatt för flera falsk tillvitelse av en person, detta innebar även våldtäkt.Alla dessa lades ned förutom ett brott som polismyndigheten och domstolen inte var riktigt ärliga i.Nu försöker jag få ut handlingarna och våldtäktsutredningen verkar vara omöjligt för mig att få ut då de gömt sig bakom sekretesskydd 35:1 offentlighets- och sekretesslagen 2009:400.Det ser ut som att det är en inspektör inom polisen som tagit detta beslut, hur ska jag kunna gå vidare då det innehåller bevis i en eventuell framtida rättsprocess?Har inte jag rätt att ta del av all information som involverar mig i ett falsk tillvitelse ärende?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när du får ta del av det underlag som gett upphov till misstankar om att du begått brott.

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Du ska bli underrättad om du är skäligen misstänkt för ett brott, med de begränsningar som följer av lagen

Du ska få en underrättelse om du är skäligen misstänkt för ett brott (23 kap. 18 § första stycket RB). Efter underrättelsen har du som misstänkt och din försvarare rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Denna rätt gäller dock med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § OSL (23 kap. 18 § andra stycket RB). Sekretess ska generellt inte hindra att du som part i ett mål (och har rätt till partsinsyn) hos en domstol eller myndighet ska få ta del av handling eller annat material i ärendet. En begränsning är dock att material inte får lämnas ut till parten i den utsträckning att det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att någon sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs (10 kap. 3 § OSL). I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna dig upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att du ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.

Det verkar som att du fått underrättelse om misstankarna gällande det aktuella brottet. Polisinspektören verkar dock ha gjort bedömningen att ett visst material inte kan lämnas till dig på grund av att det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften i materialet inte röjs.

Du har rätt att ta del av förundersökningen när förundersökningen är slutförd och åtal mot dig ska väckas

När förundersökningen avslutats, ska åklagaren besluta om åtal ska väckas mot dig eller inte (23 kap. 20 § RB). Du som misstänkt har rätt att ta del av det som förekommit vid förundersökningen efter att undersökningsledaren slutfört den nödvändiga utredningen (23 kap. 18 a § första stycket RB). Detta kallas slutdelgivning. Du har även rätt att begära att förundersökningen kompletteras med annat underlag (23 kap. 18 a § första stycket RB). Om slutdelgivningen inte har skett så ska förundersökningen läggas ned. En nedlagd förundersökning innebär att åtal inte kommer att väckas mot dig.

Du har rätt att ta del av underlaget vid förundersökningen efter att åtal väckts mot dig, med vissa begränsningar

Rätten att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen fortsätter att gälla även efter att åtalet har väckts mot dig (23 kap. 18 a § andra stycket RB). Det gäller även fram till dess att åtalet slutligt har prövats genom dom eller saken annars slutligt har avgjorts. Denna rätt gäller dock med samma begränsning i 10 kap. 3 § OSL som tidigare nämnts, men även 10 kap. 3 a § OSL (23 kap. 18 a § andra stycket RB). Den sistnämnda bestämmelsen stadgar att en begräsning av din rätt att ta del av underlaget i ett sådant sent skede är mer restriktiv. När du har underrättats om din rätt att ta del av uppgifterna får begränsning endast ske gällande en uppgift som inte har betydelse för beslutet i åtalsfrågan, och att det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften (10 kap. 3 a § första stycket OSL).

Sammanfattningsvis har du rätt att ta del av det som förekommit under förundersökningen när undersökningsledaren är klar med utredningen av ditt eventuella brott och har valt att gå vidare i rättsprocessen genom att väcka åtal mot dig. Du har som huvudregel även rätt att fortsätta ta del av underlaget även efter att åtal har väckts mot dig. Dock kan en begränsning av den rättigheten ske om uppgiften inte har betydelse för åtalsfrågan och att intresset som sekretessen ska skydda väger tyngre. Så som jag förstår din situation så har inte åtal väckts mot dig ännu. När förundersökningen är färdig och åklagaren beslutat att väcka åtal mot dig, har du rätt att få ta del av underlaget.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98493)