Har man rätt att diskriminera?

2021-04-06 i Trakasserier
FRÅGA
Utlänningar hetsar emot min Svenska ras här i Sverige. Gäller lagen om diskriminering bara för invandrare, dvs har utlänningar laglig rätt att diskriminera emot mig eftersom jag är Svensk ras i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lagen om diskriminering har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se 1 kap. 1 § Diskrimineringslagen

Ingen innehar en laglig rätt att diskriminera varken dig eller någon annan människa runt om dig. I den mån diskrimineringslagen bara hade gällt person X och inte person Y så hade det varit problematiskt då det strider mot lagens syften, däribland lika rättigheter och möjligheter för människor oavsett bland annat etnisk tillhörighet.

Som svar på din fråga så har alltså ingen laglig rätt att diskriminera dig på grund av att du är svensk i Sverige.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (77)
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef
2021-01-30 Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?

Alla besvarade frågor (92013)