Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?

FRÅGA
Vi hade en målarfirmansom målade vårt hus ( hösten 2020 och våren/sommaren 2021 började man se den gamla färgen, jag ringde och smsade hon som haft hand om det men jag fick ingen återkoppling och avvakta pga semestertider)som är utav panel efter några månader började den gamla färgen synas vid skarvarna lite överallt på huset då färgen inte haft blivit tillräckligt intryckt när de målat. Har vi inte rätt att kräva att de kommer tillbaka och återgärdat det så det ser ordertligt ut om jag ännu en gång försöker ta kontakt med de?
SVAR

Hej!

Tack att ni vänder er till Lawline med eran fråga!

Jag tolkar det som att en målarfirma målade ert hus och att man f.o.m. våren/sommaren 2021 började se den gamla färgen eftersom målarfirman enligt er inte hade tryckt in den nya färgen tillräckligt mycket under målningen. Jag förstår även att ni tidigare har försökt kontakta målarfirman om problemet men att ni aldrig hörde tillbaka från de. Nu undrar ni, med tanke på att ni tidigare har försökt kontakta firman, om ni har rätt att begära att målarfirman kommer och avhjälper felet genom att måla om på alla eller vissa ställen. Eran fråga är konsumenträttslig och behandlas i Konsumenttjänstlagen).

Förutsättningarna för fel i tjänsten och påföljderna en konsument får vidta då

I ert fall tillämpas Konsumenttjänstlagen (KTjL) eftersom lagen enligt 1 § KTjL bl.a. tillämpas på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom, vilket är fallet hos er.

Förutsättningarna för att en tjänst ska anses felaktig finns i 9-11 §§ KTjL. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst kan vidare enligt 9 § 1 st. 3 p. KTjL anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som får anses avtalat. I 10-11 §§ KTjL finns ytterligare bestämmelser om när en tjänst anses vara felaktig, men dessa behöver vi inte gå igenom här.

Om ett fel enligt förutsättningarna ovan föreligger har konsumenten rätt att vidta vissa åtgärder så länge felet först reklameras hos näringsidkaren, dvs. underrätta näringsidkaren om tjänstens felaktighet. Reklamationen ska ske inom skälig tid, och en reklamation inom två månader anses alltid ha skett inom skälig tid (17 § 1 st. KTjL).

Har en tjänst utförts fel och felet reklamerats, kan konsumenten kräva att näringsidkaren avhjälper felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid, vilket kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara inom en viss bransch. Om näringsidkaren inte inom skälig tid avhjälper felet, får konsumenten kräva avdrag på priset. Dessutom kan konsumenten kräva näringsidkaren på ersättning motsvarande den skadan som denne till följd av felet har tillfogats.

Bedömning i ert fall: Ni har rätt till prisavdrag och skadestånd

I ert fall beskriver ni att en målarfirma målade ert hus och att den gamla färgen började synas lite överallt runt huset några månader efter målningen. Ni kontaktade målarfirman, både via telefon och sms, men fick inget svar.

Det råder lite tvivel om att tjänsten utfördes felaktigt i enlighet med 9 § 1 st. 1 p. KTjL, eftersom ni har rätt att förvänta er att tjänsten utförs fackmässigt. Om tjänsten hade utförts fackmässigt hade den gamla färgen inte börjat synas efter några månader.

Eftersom ni har sms:at näringsidkaren för att påpeka felet är det sannolikt att ni har reklamerat felet och gjort så i tid. Det innebär att ni har rätt att kräva att felet avhjälps genom att målarfirman inom skälig tid utför en ny målning eller åtgärder de platser där den nya färgen har börjat försvinna. Nu när målarfirman inte har svarat era samtal och sms där ni belyste felet, uppstår frågan om den skäliga tiden, inom vilken målarfirman är pliktig att utföra en ny målning, har passerat.

Att det har varit semestertider är en trolig anledning till varför ni inte har fått svar nu under sommaren. Eftersom sommaren dock nu har passerat och vi redan är två veckor i September, är det svårt att anse att målarfirman fortfarande är inom ramen för skälig tid. Jag bedömer därför att ni har rätt till prisavdrag och skadestånd för vad det kommer att kosta att själva, eller med hjälp av en annan målarfirma, få felet avhjälpt.

Rekommendation: Kontakta målarfirman igen och kräv avhjälpande, men hota med krav på prisavdrag och skadestånd

Jag rekommenderar att ni återigen hör av er till målarfirman (helst skriftligt) och belyser bristerna i tjänsten och att ni redan tidigare, utan framgång, har reklamerat felet. Därefter borde ni skriva att ni har konsulterat med en juridisk rådgivare som anser att ni har rätt att få felet avhjälpt och i princip redan nu har rätt till prisavdrag och skadestånd om felet inte snarast avhjälps. Detta kommer förhoppningsvis att pressa målarfirman att utan vidare dröjsmål utföra en ny målning hos er. Om ni även efter det nya försöket inte får något svar, rekommenderar jag att ni skickar ett krav på prisavdrag och ersättning till mäklarfirman.

Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (472)
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

Alla besvarade frågor (96499)