Har man rätt till skadestånd på grund av brott även om förundersökningen läggs ner?

2021-05-11 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Vart utsatt för bedrägeri och vart av med 7.300 pågrund av en falsk annons på blocket. Jag gjorde en polisanmälan och de fick tag på gärningsmannen varpå polisen svarade med att de ej kan döma honom för detta brott pågrund av att han redan har 7 stycken eller om det var mer eller mindre andra brott som han ska dömas för. Enligt svensk lag kan man inte dömas för fler än det då vill säga.. så detta fall las ned. Men för att få tillbaka pengarna så ska jag ansöka hos kronofogden, men stämmer verkligen det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om att lägga ner brottsutredningar finns i rättegångsbalken (RB). Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Reglerna om att ansöka om betalning hos kronofogden finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Kan polisen lägga ned utredningen?

Om det föreligger misstankar om att någon begått ett brott så ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § RB). Åklagaren kan sedan besluta om att lägga ner förundersökningen (förundersökningsbegränsning) (23 kap. 4 a § RB). Åklagaren kan också efter förundersökningen är avslutad besluta om att inte väcka åtal (åtalsunderlåtelse) (20 kap. 7 § RB).

I ditt fall beskriver du att fallet lades ned, det kan innebära att det antingen skedde beslut om åtalsunderlåtelse eller förundersökningsbegränsning. Besluten är likadana i den mån att de kan fattas under samma förutsättningar. Ett exempel på en anledning för åklagaren att lägga ner en förundersökning eller underlåta att väcka åtal kan vara om personen i fråga redan begått flera brott (seriebrottslighet) (23 kap. 4 a § RB som hänvisar till 20 kap. 7 § RB). Vid seriebrottslighet kan det framstå som meningslöst att åtala för samtliga brott, eftersom det inte skulle påverka påföljden för den åtalade personen. Jag kan inga detaljer om ditt fall men detta skulle kunna vara en anledning till varför fallet lades ner.

Du kan överklaga beslutet om att lägga ned utredningen

Du har alltid möjligt att överklaga beslutet om att lägga ner förundersökningen, mer information om det finns på åklagarmyndighetens hemsida.

Hur ska du få tillbaka dina pengar?

Det finns två sätt att få tillbaka dina pengar: Ansöka om stämning eller ansöka om betalningsföreläggande hos KFM

1. Stämningsansökan

Eftersom du blivit av med pengar har du lidit en ekonomisk skada. Det kallas för ren förmögenhetsskada och en förutsättning är att skadan har tillkommit genom brott (2 kap. 2 § SkL). Du har rätt till ersättning för den skadan. Även om brott inte skulle föreligga har du rätt att få tillbaka pengarna eftersom du ändå har en fordring mot gärningsmannen. I vanliga fall kan man väcka talan om enskilt anspråk (skadeståndstalan) i samband med att åklagaren väcker åtal, och det är då åklagaren som för talan om skadestånd åt dig (22 kap. 1 § RB). Eftersom åtal inte skett i detta fall, måste du själv väcka en skadeståndstalan för att få ersättning för skadan. En skadeståndstalan väcks enligt vanliga civilrättsliga regler, genom en stämningsansökan hos tingsrätten (42 kap. 1 § RB). På domstolarnas hemsida finns information om hur du kan gå tillväga för att ansöka om stämning. Du bör kunna begära ut polisens utredning och eventuella beslut om förundersökningsbegränsning eller åtalsunderlåtelse och använda detta material som grund för skadeståndsskyldigheten.

2. Ansöka om betalningsföreläggande

Man kan ansöka hos kronofogden om man vill ha betalning för en förfallen fordran. Exempelvis kan man göra det om det genom en brottmålsdom har slagits fast att man är berättigad till skadestånd. Ett krav är dock att fordran är förfallen till betalning (2 § BfL). Lagen är tillämplig även på skadeståndsfordringar, och då ska förfallodagen anses vara när skadan uppstod. Att ansöka om betalningsföreläggande är mest lämpligt när skadeståndskravet är ostridigt. Förhoppningen är att då gärningsmannen ska betala fordringen frivilligt, men om han bestrider kravet, kan det ändå bli föremål för en rättegång.

Sammanfattning:

Att fallet lades ner kan bero på antingen förundersökningsbegränsning eller åtalsunderlåtelse. Du har fortfarande rätt till ersättning för den skada du har lidit av brottet. Du kan antingen ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och hoppas att gärningsmannen inte bestrider kravet och betalar ut pengarna, eller så kan du ansöka direkt om stämning hos tingsrätten. Att ansöka hos kronofogden är enklast förutsatt att gärningsmannen inte bestrider ansökan och vägrar betala, då kan målet ändå komma att lämnas över till tingsrätten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Fick du svar på din fråga?