Hur blir jag begränsat skattskyldig vid flytt utomlands för fem månader sedan?

2021-06-09 i Inkomstskatt
FRÅGA
Min familj och jag emigrerade från Sverige till Storbritannien för fem månader sedan, och jag hade ett gemensamt banksaldo med min fru i Sverige .. När jag undertecknade det skattebevis som banken skickade oss för att kontot inte skulle stängas, då Jag tog ut beloppet innan jag hade sex månader på mig att lämna Sverige..Jag har inget annat förhållande med Sverige förutom att jag är svensk medborgare. Kommer jag att betala begränsad skatt i Sverige på min inkomst i Storbritannien på grund av det återstående beloppet och underskriften av skatteregistreringspapper eller inte ... Hur kan jag undvika att betala den skatten med vetskap om att jag har jobbat i sex månader här. Kan jag ta ut papperets signatur en månad efter det undertecknades och ta ut beloppet, eller är jag skyldig att göra det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad för skattskyldighet du har i Sverige avseende uttaget av beloppet. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (förkortas IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), och kupongskattelagen (KupL).

Jag vill redan här notera delarna i din fråga som hänförs till det signerade pappret (vilket vi även tagit på mejl). Pappret kommer inte påverka min bedömning nedan. En begränsad skattskyldighet är inte direkt beroende av ett papper från banken utan beror på hur ens situation bedöms utifrån lagtexten. I min redogörelse nedan kommer jag därför förklara din skattskyldighet med grund i lagen.

Obegränsad eller begränsad skattskyldighet

Utgångspunkten är att man som fysisk person antingen är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Jag kommer därför först utreda om du kan klassas som obegränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet

En obegränsat skattskyldig person är skattskyldig för alla inkomster som personen förvärvar i Sverige och utomlands (3 kap. 8 § IL). Som obegränsat skattskyldig räknas följande:

-Den som är bosatt i Sverige (3 kap. 3 § första punkten IL).-Den som stadigvarande vistas här (3 kap. 3 § andra punkten IL).-Den som har en väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här i landet (3 kap. 3 § tredje punkten och 3 kap. 7 § IL).

Utifrån den information du lämnat kring din situation så kan vi utesluta de två första grunderna för obegränsad skattskyldighet. Frågan är därför om du kan klassas som obegränsat skattskyldig på grund av väsentlig anknytning.

Väsentlig anknytning

Du beskriver att den enda relationen du har till Sverige är ditt svenska medborgarskap. Vanliga faktorer som väger tungt i bedömningen kring en väsentlig anknytning är familj, permanent bostad och ett större aktieinnehav i ett svenskt aktiebolag. Vidare tas stor hänsyn till svenskt medborgarskap.

Din enda anknytning är som nämnt ditt svenska medborgarskap, därför faller du alltså inte in i någon av de andra exemplen som pekar på en väsentlig anknytning utöver medborgarskapet.

Femårsregeln

Du bör dock vara medveten om att det finns en s.k. femårsregel (3 kap. 7 § andra stycket IL). Regeln placerar bevisbördan på dig. Det innebär att om du är svensk medborgare och inte har bott utanför landet i mer än fem år så anses du ha en väsentlig anknytning hit till Sverige. För att inte anses ha en väsentlig anknytning till landet måste du bevisa att du inte har sådan anknytning. Ovan har jag nämnt faktorer som väger tungt i bedömningen, dvs. permanent boende, familj och stort aktieinnehav i ett svenskt bolag. Bevisningen ska göras gentemot Skatteverket. Här kan troligen ditt signerade papper från banken vara en del i bevisningen som du kan presentera för Skatteverket.

Ditt signerade papper kan som sagt möjligen utgöra en del i bevisningen men påverkar inte direkt bedömningen om huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Presumtionen för väsentlig anknytning till Sverige, och därigenom en obegränsad skattskyldighet, föreligger oavsett ditt signerade papper.

Om du lyckas motbevisa presumtionen som gäller enligt femårsregeln så kommer du klassas som begränsat skattskyldig (3 kap. 3 § tredje punkten och 3 kap. 17 § IL).

Begränsad skattskyldighet

Som precis nämnt blir du begränsat skattskyldig om du motbevisar presumtionen för väsentlig anknytning. Som begränsat skattskyldig person så beskattas man inte i inkomstskattelagen, dvs. den lag jag använt mig av ovan. Man beskattas istället eventuellt i antingen lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, dvs. SINK, eller kupongskattelagen, dvs. KupL.

SINK

För att en begränsat skattskyldig person beskattas på ett uttag från ett bankkonto i Sverige krävs att en sådan inkomst räknas upp i listan över de inkomster som blir skattskyldiga (5 § SINK). Uttag från bankkonto finns inte med i listan och är därför inte en skattepliktig inkomst för en begränsat skattskyldig person.

Bedömningen blir dock annorlunda om det rör sig om t.ex. ett pensionssparkonto eller fondkonto men eftersom din fråga inte går in på det så stannar jag min utredning där.

KupL

Som begränsat skattskyldig i Sverige så kan man bli skattskyldig till s.k. kupongskatt i Sverige (1 § KupL). Det innebär att man kan behöva betala skatt på utdelning på aktier i ett svenskt bolag. Några sådana omständigheter nämns inte i din fråga och jag stannar därför min utredning där.

Sammanfattning

För att bli begränsat skattskyldig i Sverige behöver du motbevisa att du har väsentlig anknytning hit, grunden för detta är den s.k. femårsregeln. I motbevisningen ser jag inga hinder mot att använda ditt signerade papper, men du behöver sannolikt även ta fram fler motbevisande omständigheter.

Kan du motbevisa presumtionen så är du begränsat skattskyldig och ska inte beskattas på uttaget. Kan du inte motbevisa så är du obegränsat skattskyldig och ska som huvudregel beskattas på samtliga inkomster i Sverige.

Vår juristbyrå tar för tillfället inte in ärenden i skatterätt men behöver du mer hjälp är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss på Lawline. Har du några funderingar kring mitt svar så mejla gärna mig på följande adress: karin.pihl@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?