Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

FRÅGA
HejFinns det någon tillsynsmyndighet eller liknade som man kan vända sig till om man anser att en boutredningsman har agerat partiskt eller felaktigt.
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om boutredningsman

Regler om boutredningsman finns i 19 kap. ärvdabalken (ÄB). På begäran av en dödsbodelägare kan rätten förordna en boutredningsman som ansvarar för förvaltningen av egendomen i dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Boutredningsmannen ska alltså förvalta egendomen, sälja egendomen samt fördela denna till potentiella arvtagare.

Boutredningsmannen har en redovisningsplikt

Boutredningsmannen har en redovisningsplikt som innebär att en redovisning för förvaltningen under föregående kalenderår ska avges före den 1 april varje år. I denna redovisning ska saldo vid årets början och slut samt in- och utbetalningar under året tas upp. Redovisningen ska lämnas till minst en dödsbodelägare. Övriga dödsbodelägare samt rätten ska underrättas om vem som fått ta del av redovisningen (19 kap. 14a § ÄB).

Rätten kan förordna om tillsyn över boutredningsmannen

På begäran av dödsbodelägarna eller om rätten annars skulle finna det lämpligt, kan rätten förordna en god man att utöva tillsyn över boutredningsmannens förvaltning. Då ska den gode mannen gå igenom räkenskaperna och inventera egendomen. Om rätten förelägger det eller om dödsbodelägarna annars gör en framställning, ska den gode mannen även meddela upplysningar om boet och dess förvaltning samt om det skulle finnas anledning till det, göra en anmälan hos rätten (19 kap. 17 § första stycket ÄB). Om en god man inte utses kan rätten på begäran av dödsbodelägarna kräva att boutredningsmannen avger en redogörelse för förvaltningen, eventuellt efter en granskning av någon utomstående (19 kap. 17 § andra stycket ÄB).

Entledigande av boutredningsman

Val av boutredningsman ska träffas så att uppdraget kan väntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver (19 kap. 3 § ÄB). Detta innebär att en boutredningsman ska vidta sådana åtgärder som påkallas av praktiska och ekonomiska synpunkter samt opartiskt iaktta de olika rättsägarnas intressen. Om boutredningsmannen av någon anledning skulle visa sig vara olämplig för uppdraget, kan en dödsbodelägare begära hos rätten att boutredningsmannen ska avskedas (19 kap. 5 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska en boutredningsman vidta sådana åtgärder som påkallas av praktiska och ekonomiska synpunkter samt opartiskt iaktta de olika rättssägarnas intressen. Boutredningsmannen har en redovisningsplikt som innebär att förvaltningen ska redovisas varje år. Det finns en möjlighet för en dödsbodelägare att begära att rätten förordnar en god man att utöva tillsyn över boutredningsmannens förvaltning. Om boutredningsmannen skulle visa sig vara olämplig för uppdraget kan en dödsbodelägare begära hos rätten att boutredningsmannen ska avskedas.

Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1141)
2022-01-21 Får dödsbodelägare ta ut egendom ur lägenhet tillhörandes dödsboet?
2022-01-13 Kan en arvtagare göra bouppteckningen?
2022-01-10 Avstår efterlevande make sitt arv om denne tillämpar 12:2 regeln?
2022-01-06 När behöver bouppteckning genomföras?

Alla besvarade frågor (98562)