Hur lång är preskriptionstiden för ett banklån som jag gick i borgen för?

2019-11-28 i Preskription
FRÅGA
Jag har en skuld på ca. 320.000 kr varav räntan uppgår till ca. 245.000 kr. Skulden har uppkommit genomatt jag borgade för en kamrat i banken för 14-15 år sedan. Jag har bott utomlands 5,6 år och har ej varittillgänglig samt flyttat runt och inte haft någon fast adress. Jag har aldrig tagit emot någon rekommenderadpost i ärendet eller haft någon muntlig eller skriftlig kommunikation med banken.Hur fungerar preskriptionstiden i mitt fall.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du har gått i borgen för en kompis och att denne inte kunnat betala så borgenären har vänt sig mot dig med betalningskrav. Jag tolkar din fråga som att det rör ett banklån och att du under de senaste 5-6 åren inte haft någon fast adress vilket gjort att du därför aldrig tagit emot någon rekommenderad post eller haft kontakt med banken. Jag tolkar den även som att du undrar huruvida skulden är preskriberad eller inte. Eftersom du inte haft någon kontakt alls med banken utgår jag från att du inte heller betalat något på skulden under dessa 5-6 åren. Reglerna kring preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl).

Vad säger lagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Banklån brukar i normalfallet utgöra s.k. löpande skuldebrev och de har i regel tio års preskription. Preskriptionstiden räknas från det borgensåtagandet skrevs. Ett sådant preskriptionsavbrott som nämndes ovan sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Ett preskriptionsavbrott har således inte skett i ditt fall men fordran är heller inte preskriberad eftersom preskriptionstiden på tio år ännu inte löpt ut.

Sammanfattning

Din skuld har ännu inte preskriberats eftersom preskriptionstiden är tio år. Det har i min bedömning inte heller skett något preskriptionsavbrott eftersom du inte mottagit några påminnelser eller skriftliga krav samt att du inte heller betalat på fordran.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85162)