Hur lång är preskriptionstiden och när börjar den löpa?

2018-03-03 i Preskription
FRÅGA
Påbörjade Elinstallation i samband med Rotrenovering i en fastighet 2014-08-01. Arbetet pågick under hösten fram till 2014-12-23. Då övriga renoveringsarbeten ej var klara så kunde vi inte fortsätta och avsluta arbetet.Saknades väggar med mera, kunden skulle då återkomma när vi kunde avsluta jobbet. Då vi i december 2017 ej hört något kontaktade vi kunden för besked om orsaken. Kunden har under mellantiden anlitat annan elektriker för färdigställande, vi besöker då kunden 2017-12-18 och mäter av vårt arbete som utfördes hösten 2014.2018-02-15 skickar vi en ROT-Faktura på vår del av arbetet. (36615:- inkl.Rotavdrag)Kunden bestrider fakturan med hänvisning till Preskriptionslagen paragr. 2. 2:a stycket.Vår uppfattning är att preskriptionstiden börjar löpa 2017-12-18 då vi avslutar vår del av arbetet.Tacksam för en kommentar
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Vilka tidsgränser finns innan en fordran preskriberas?

Preskription innebär att man som fordringsägare förlorar sin rätt att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent. Enligt 2 § Preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Jag förutsätter dock att i detta fallet så handlar det om ett konsumentförhållande. Vid konsumentförhållanden är preskriptionstiden tre år under förutsättningen att ni som näringsidkare i er yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten en tjänst för huvudsakligen enskilt bruk. Dvs tjänsten som ni utförde ska ha varit utförd i konsumentens privatbostad.

Börjar preskriptionstiden löpa vid avtalets tillkomst eller efter avslutad arbete?

Preskriptionslagen lämnar utrymme för tolkning då det där endast stadgas att en fordran preskriberas tio år (respektive tre år) efter tillkomsten. I förarbetena nämns att själva förfallodagen saknar betydelse för preskriptionstiden, oavsett om denna dag infaller senare än tio år från tillkomsten av t.ex. ett avtal. Det som är av betydelse för starttiden är med andra ord tidpunkten för ett avtals tillkomst. Man tillämpar något som heter det första rättsfaktumets princip och ett rättsfaktum uppstår så fort ni ingår ett avtal. Därmed så börjar preskriptionstiden att löpa 2014-08-01 (såvida inte något annat är avtalat) (se även NJA 1930 s. 27 och NJA 1982 s. 573) Därmed ska preskriptionstidpunkten börja löpa 2014-08-01. När man har projekt som sträcker sig över en väldigt lång tid brukar man fakturera successivt under arbetets gång för att inte riskera att fordran preskriberas.

Har ni gjort ett preskriptionsavbrott?

För att preskriptionstiden ska avbrytas så krävs det ett preskriptionsavbrott. Gör man ett preskriptionsavbrott så innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller 3 år) innan skulden kan preskriberas.

Det finns dock krav på hur preskriptionsavbrottet framställs och vad som utgör ett preskriptionsavbrott framgår av 5 § Preskriptionslagen.

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sättgentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

Första punkten blir ej tillämplig då kunden inte har lovat något betalning eller i övrigt erkänt något fordran. Preskriptionsavbrott har inte skett enligt första punkten.

Ert arbete påbörjades den 1 augusti 2014. Ett skriftligt krav hade behövt komma till kunden senast 1 augusti 2017 för att preskriptionstiden inte skulle ha löpt ut. Det räcker alltså inte med att ni har gått och checkat av ert arbete och påmint kunden. Ert krav på betalning skulle ha skett skriftligen och komma kunden till handa långt innan.

Sammanfattningsvis

Tyvärr är det som så att preskriptionstiden har löpt ut och kunden har alltså rätt i detta fallet. Ni kommer inte heller kunna väcka talan i domstol då domstolen kommer bifalla kärandes invändning om att preskriptionstiden har löpt ut. Det bästa ni kan göra är att försöka komma överens med kunden. Annars får ni tyvärr finna er i att ni inte kan få betalt för eran fordran.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93104)