Hur länge får en förundersökning pågå?

2021-05-13 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det finns reglerat om hur lång en förundersökning får lov att pågå tills dess att polisen lämnar besked att lägga ned utredning eller komma med en slutunderrättelse (enl Rättegångsbalken 23 kap §18)? Kan man ringa polisen och fråga hur lång tid de tror att det tar tills dess att besked lämnas i en utredning, eller stör detta utredningen, d v s kan det ha negativ påverkan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, undrar du hur länge en förundersökning kan pågå samt om du kan ringa polisen angående ditt ärende. Reglerna för dessa finns framför allt i 23 kap rättegångsbalken (RB).

Hur länge kan en förundersökning pågå?

När polisen får en polisanmälan fattas först ett beslut om att en förundersökning ska inledas, detta görs om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap 1 § RB). Förundersökningen leds av antingen åklagaren eller en förundersökningsledare från polisen, beroende på hur allvarligt brottet är (23 kap 3 § RB).

Syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas (23 kap 2 § RB). I detta skede görs ofta mycket utredningar innan polisen kan ta reda på om en person ska anses skäligen misstänkt.

Är man skäligen misstänkt har åklagaren rätt att börja använda vissa tvångsmedel mot en såsom husrannsakan. Skälig misstanke föreligger enligt Justitieombudsmannen (JO 1992/93 s. 204) "när det finns vissa konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den brottsliga gärningen". Enligt 23 kap 18 § RB ska den misstänkte underrättas när misstankegraden når upp till skäligen misstänkt. Den misstänkte har således rätt att veta att denne är skäligen misstänkt för ett brott, men även rätt att få löpande uppdateringar om vad som händer i förundersökningen.

När det däremot inte finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ner enligt 23 kap 4 § RB. En förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Nu framgår det av omständigheterna i din text vad själva brottet är men i 35 kap Brottsbalken (BrB) kan du se när ett brott preskriberas.

Kan jag förstöra förundersökningen genom att ringa polisen?
Utredningen ska först och främst bedrivas på ett objektivt sätt. Detta innebär att omständigheter, som är till din fördel såväl som till din nackdel, ska beaktas och även bevis som är till din förmån ska läggas fram. Förundersökningen skulle således inte påverkas negativt av att du hör av dig till förundersökningsledaren.

Ditt fall
En förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Det kan du se i 35 kap BrB. Med tanke på att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt kan ett samtal från dig som undrar hur länge den kommer att hålla på, inte påverkar förundersökningen negativt.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?