Hur långtgående är en hundägares ersättningsansvar för skador uppkomna av hunden?

FRÅGA
Hejsan, Jag har två stycken jakthundar som går lösa på min inhägnade tomt. De är av en vänlig ras som dock är förmögen att skada och döda andra djur upp till ett rådjurs storlek. Emellanåt kommer det in katter på tomten som jag bedömer löper stor fara att skadas eller i värsta fall dödas av hundarna. Min fråga är vilket ansvar jag har givet att det skulle hända något inne på min tomt? Jag har ju ett strikt ägaransvar men som jag förstår det har även kattägaren ett tillsynsansvar. Kan jag bli skadeståndsskyldig om en katt skadas inne på min tomt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du främst vilket ansvar du som hundägare har om dina hundar skadar något eller någon på din egen tomt. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) och tillsynsregler över hundar finns i lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).

Utgångspunkten för ett utomobligatoriskt ersättningsansvar (dvs att det råder inget avtalsförhållande mellan skadevållaren och skadelidande) är att endast den som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar sak- eller personskada som kan bli ersättningsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Om det däremot är en hund eller katt som orsakat skadan, gäller istället ett s k strikt ansvar för ägaren. Det innebär att en hundägares ansvar är långtgående och påverkas i regel inte av omständigheter som ägaren egentligen inte hade någon kontroll över.

I lag om tillsyn över hundar och katter anges att en hundägare ska utöva tillsyn över hunden (1 § tillsynslagen). Det innebär bl a att du har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen, förorsakar skador eller större olägenheter. Det kan både handla om sakskador (t ex djur, föremål) eller personskador (fysiska eller psykiska skador på människa), och andra typer av olägenheter som kan störa omgivningen, t ex som att inte hålla hunden kopplad eller att den inte genom skällande stör omgivningen. I tillsynsfrågan tar man även hänsyn till om hundrasen är av sådant slag som kräver mer tillsyn än andra hundraser, t ex om den är mer benägen till impulsiva handlingar.

Om en skada skulle uppstå till följd av hundens agerande, ska hundens ägare ersätta den skadelidande (19 § tillsynslagen). Det är alltså enbart fråga om ansvar för skador på annan eller annans egendom. Om en hund orsakar skada på någon annans katt är ansvarsfrågan för katten alltså inte relevant. Ansvarsfrågan är, som ovan nämnt, strikt på så sätt att hundägaren blir ersättningsskyldig oavsett vållande. Det innebär också att ansvaret vid en skada även gäller om händelseförloppet har utspelat sig inom ett avgränsat område som tillhör hundägaren. Man gör alltså ingen skillnad i hur skadan uppsått, eller var skadan uppstått. Det relevanta spörsmålet är i regel snarare om det kan visas att det var hunden som orsakade skadan. Ersättningen kan i vissa fall jämkas, i den mening att man har rätt att kräva tillbaka pengarna, om det kan visas att skadan uppstod till följd av någon annans agerande.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97437)