Hur påverkar bodelning under äktenskapet ett särkullbarns arv?

2021-05-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi vill göra en bodelning under äktenskapet.Vad händer vid dödsfall om ena partnern har barn sedan tidigare.
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fråga handlar om arvsrätt och regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vid makes bortgång görs en bodelning och efterlevande make ärver

Vid ena makens bortgång upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken) och makarnas egendom ska i bodelning fördelas mellan dödsboet och den efterlevande maken (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att den efterlevande maken ärver den bortgångne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att makarnas gemensamma barn, om sådana finns, inte får sitt arv efter den bortgångne maken direkt och istället gör det när den efterlevande maken själv går bort.

Särkullbarn efter den bortgångne maken har rätt att ärva direkt

Undantag görs emellertid för särkullbarn, dvs. barn som en av makarna har sedan tidigare. Om den bortgångne maken har särkullbarn har dessa rätt att få sitt arv direkt efter bodelningen (3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarn kan också välja att avstå från arvet för att låta den efterlevande maken ärva egendomen istället. Då blir särkullbarnen berättigat till efterarv och ärver sin förälders egendom när den efterlevande maken, som inte är barnets förälder, går bort (3 kap. 9 § ÄB). Det är alltså upp till särkullbarnet själv att bestämma om arvet ska tas direkt eller vid efterlevande makens bortgång.

Bodelning under äktenskapet kan påverka storleken av särkullbarns arv

En bodelning under äktenskapet påverkar inte särkullbarns rätt till arv men storleken av arvet kan påverkas. En bodelning under äktenskapet fyller olika funktioner, bland annat att reda ut vilken make som äger vad och att föra över egendom mellan makarna. Om en make med särkullbarn gör en bodelning under äktenskap kan makens giftorättsgods minskas, vilket följaktligen minskar storleken av särkullbarnets arv. I ett fall i Högsta domstolen från 1985 (NJA 1985 s. 414) såg makarna till, genom äktenskapsförord och bodelning under äktenskapet, att mestadelen av ena makens egendom blev till den andra makens enskilda egendom. Det resulterade i att den förstnämnda makens särkullbarn nästan inte ärvda något alls. Högsta domstolen kom fram till att dessa rättshandlingar var otillåtna enligt 7 kap. 4 § ÄB, vilket är en regel ägnad åt att skydda arvsberättigade från att få sitt arv minskat genom arvlåtarens gåvor innan bortgången.

Det är alltså fullt möjligt att genom bodelning under äktenskapet, men även genom andra rättshandlingar som äktenskapsförord, påverka storleken av särkullbarns arv. Om arvets storlek minskar i alltför hög grad kan rättshandlingarna som föranledde minskningen komma att anses som förbjudna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?