Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?

2021-11-10 i God man
FRÅGA
Min dotter är gift med en man som har god man. De väntar nu barn tillsammans. Hur påverkar detta hans blivande föräldraskap? Kommer den gode mannen att ha ett ansvar även för det kommande barnet? Vad gäller juridiskt angående min dotters mans föräldraskap? Blir han vårdnadshavare i vanlig mening för det blivande barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring hur pass stort inflytande den gode mannen kommer ha på din dotters makes föräldraskap. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB).

Vad innebär föräldraskap

För att besvara din fråga finner jag det lämpligt att inleda med att förklara vad ett föräldraskap i juridisk mening innebär. Man kan lite förenklat dela in ett föräldraskap i två delar, dels vårdnadshavarskap och förmyndarskap. Med vårdnadshavare menas det ansvar som tillkommer på en förälder att svara för barnets omvårdnad, trygghet och fostran, 6:1 FB. Då din dotter och hennes make är gifta kommer de båda bli barnets vårdnadshavare, 6:3 FB. Med förmyndare menas det ansvar som tillkommer en förälder att företräda sitt barn i rättsliga sammanhang. Då både din dotter och hennes make är barnets vårdnadshavare är huvudregeln att de båda kommer vara barnets förmyndare, 10:2 FB.

Kommer godmanskapet påverka makens rätt att vara vårdnadshavare och förmyndare?

Vad innebär ett godmanskap

Ett godmanskap är ett uppdrag en person har som går ut på att hjälpa en huvudman (din dotters man i detta fallet) att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska intressen. För att kunna tillvarata dessa intressen består uppdraget i tre delar, 11:4 FB. Den första delen består i att bevaka huvudmannens rätt såsom t.ex. att ansöka om bidrag och insatser eller att teckna avtal. Den andra delen består i att förvalta egendom genom t.ex. att betala räkningar eller skapa en budget. Den sista delen består i att den gode mannen ska sörja för personen. Med detta menas att den gode mannen t.ex. ska se till att huvudmannen har en en meningsfull fritid och att hens medel används på bästa sätt. Ett godmanskap behöver inte innefatta alla de ovanstående delarna utan anpassas utefter huvudmannens behov.

Till följd utav att uppdraget är behovsanpassat kan jag inte uttala mig kring vad godmannsåtangandet i just din dotters mans fall innefattar. Jag kan alltså inte uttala mig om vilken/ eller vilka av de tre ovannämnda delarna den gode mannen ska bistå din dotters make med då innehållet av uppdraget bestämdes under den process som genomfördes när den gode man utsågs. Det jag kan uttala mig om är däremot om godmanskapet kommer medföra några hinder för makens egna föräldraroll.

Maken har kvar sin rättshandlingsförmåga

Oavsett vad uppdraget innefattar har den som tilldelas en god man alltid kvar sin rättshandlingsförmåga. Med detta menas att din dotters man har kvar sin rätt att agera med rättsligt bindande verkan. Han har alltså kvar sin rätt att t.ex. genomföra köp eller teckna avtal osv. Att han har kvar sin rätt att själv agera med rättsligt bindande verkan hindrar dock inte maken från att ta hjälp av den gode mannen vid dessa handlingar. Den gode mannen har dock ingen rätt att på egen hand vidta rättshandlingar för makens räkning utan att först inhämta samtycke från denne. Detta förutsätter dock att samtycke går att inhämta från huvudmannen vilket jag utgår från att den gode mannen kan i detta fall, 11:5 FB. Denna stoppregel, alltså att den gode mannen behöver inhämta makens samtycke innan hen vidtar rättshandlingar, bygger på att godmanskap är frivilligt och att godmanskapet är till för ge stöd till huvudmannen, inte att bestämma över huvudmannen, se 11:4 FB. Applicerat på fall innebär detta att maken har rätt att vidta rättshandlingar både för sig själv och för sitt barns räkning utan inblandning från den gode mannen men det kan fortfarande finnas skäl för den gode mannen att hjälpa till då hen är tillsedd för att tillvarata makens intressen.

Godmanskapet kommer inte inverka på makens rätt att vara vårdnadshavare.

Utöver den kvarvarande rättshandlingsförmågan innebär godmanskapet inte någon begränsning på din dotters make rätt att vara vårdnadshavare. Till följd utav att din dotter och hennes man är gifta kommer de båda alltså att bli vårdnadshavare till barnet och därmed ansvara gemensamt för barnets personliga angelägenheter såsom att ta hand om barnets uppfostran och den dagliga omvårdnaden, 6:3 FB ihop med 6:1 FB. Detta utan någon närmare inblandning från den gode mannen eftersom en god man inte ska utföra praktiska åtgärder hos huvudmannen. Kring detta kan du läsa mer här.

Godmanskapet kommer inte inverka på makens rätt att vara förmyndare

Inte heller medför godmanskapet några hinder från att din dotters make skulle kunna vara förmyndare till barnet eftersom ett sådant hinder enbart föreligger om maken hade haft en förvaltare, 10:1 FB. En person som har en förvaltare får nämligen inte vara förmyndare till ett barn enligt 10:1 FB men eftersom maken inte har en sådan kommer denna bestämmelse inte utgöra något hinder. Att maken har rätt att vara förmyndare hindrar dock inte maken från att ta hjälp eller rådfråga den gode mannen när det kommer de ekonomiska angelägenheterna då den gode mannen som sagt har i uppgift att tillvarata makens rättsliga och ekonomiska intressen.

Sammantaget har maken kvar sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Han kommer tillsammans med din dotter bli både barnets vårdnadshavare och förmyndare. Den gode mannen har inte något ansvar för barnet utan enbart ett ansvar att bistå maken med den hjälp maken har rätt till utifrån vad som beslutats om vid godmanskapsuppdragets ingång. Vidare måste huvudmannen (om maken kan framföra sin vilja vilket jag utgår från att han kan) ha makens samtycke till de handlingar som utförs under uppdraget. Den gode mannen utför på så sätt sitt uppdrag tillsammans med maken.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Mvh,

Jennifer Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98562)