inbördes testamente rivs efter först avlidnes död- vad händer med arvet?

2021-08-30 i Testamente
FRÅGA
I ett testamente ska den som överlever den andre få kvarlåtenskapen med full äganderätt.Efter bådas bortgång tillfaller egendomen cancerfonden. Nu har en avlidit. den överlevande har under sin tid i livet rivit testamentet och förklarat det ogiltigt. Nu är båda döda.Hur fördelas arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst ska framföras att utgångspunkten när makar ärver varandra är att detta sker med fri förfoganderätt (jag förutsätter att det rör sig om ett inbördes testamente mellan två makar). Med fri förfoganderätt avses att efterlevande make fritt får förfoga över egendom genom att t.ex. sälja eller konsumera denna. Däremot är det ej tillåtet att testamentera bort den andel som är hänförlig till den först avlidna maken.

Ifall makarna i testamentet förordnar att den överlevande maken ska ärva den andre med full äganderätt ska det tolkas så att ingen sekundosuccession föreligger och maken får då göra vad denne vill och behöver inte ta hänsyn till arvingar eller liknande. I detta fall reglerade dock testamentet vad som skulle ske efter båda makarnas död vilket ger uttryck för ett sekundosuccessionsförordnande. Det uppstår en paradox för full äganderätt medför ju en fri förmåga att göra och inskränka hur man vill. Om man plötsligt ska ta hänsyn till cancerfonden tappar den fulla äganderätten betydelse. Högsta domstolen har här sagt att ett sådant testamente istället ska tolkas som fri förfoganderätt (se rättsfallet NJA 1950 s. 488).

Det finns inget testamenteförordnande som är oåterkalleligt, det går alltså inte att avtala om att testamente inte ska vara möjlig att återkalla. Detta innebär att den efterlevande maken har rätt att för sin kvarlåtenskap ändra sitt testamente. Att ändra testamentet för den först avlidne maken är däremot inte giltigt, oavsett om testamentet rivits sönder och ett nytt upprättas.

Sammanfattning: Eftersom testamentet ger uttryck för ett sekundosuccessionsförordnande kommer hela testamentet tolkas med fri förfoganderätt. Detta innebär att testamentet inte kan rivas i sin helhet utan bara den delen som tillhör den efterlevande maken kan ändras. Kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken bör därför tillfalla cancerfonden och vad gäller den efterlevande maken beror det på vad denne upprättat för testamente, om denne ens upprättat testamente. Finns inget testamente tillämpas efterarvsreglerna i 3 kapitlet Ärvdabalken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2974)
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?

Alla besvarade frågor (97445)