Jag blev tvingad till skriva på avtal, vad gör jag?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hejsan jag vill fråga hur jag ska gå till väga med att mitt ex tvingade mig att skriva på ett papper som säger att vi ska dela på vinsten av våran husförsäljning. Vi ägde bostaden tillsammans och jag hade renoverat hela huset. Vi hade lån på 680.000kr och det såldes för 1.375.000kr. Inga lån på renovering. Jag skrev huset på henne för våra barns skull men jag ångrar allt idag. Hon kom till mig och tvingade mig att skriva på att allt över 1.100.00 delar vi på och allt annat får hon. Jag mådde psykiskt dåligt då med ett spelmissbruk och alkoholism i kroppen. Hon gav mig 75.000kr och fick själv över 500.000kr. Kan jag stämma henne för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, men under vissa omständigheter kan avtal ogiltigförklaras genom olika s.k. ogiltighetsgrunder.

Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för det som juridiskt kallas för lindrigt tvång i enlighet med 29§ Avtalslagen, hädanefter förkortad AvtL. Tvånget betraktas som lindrigt när du som utpressad eller hotad haft möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om alla alternativen varit dåliga. Dock förutsätter detta att du i stunden du skrev på avtalet faktiskt varit tvingad till det. Av din bakgrundsinformation skulle jag dock inte påstå att du blivit utsatt för detta då denna form av tvång omfattar mer allvarlig karaktär och det av dig framgår att du mer utav ångrat dig i efterhand.

Du berättar däremot att du var under berusat tillstånd när du skrev på avtalet. Att du varit berusad är i sig inte en ogiltighetsgrund, men enligt reglerna om ocker kan dock ett avtal
förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått, 31§ AvtL. Omständigheterna i ditt fall skulle kunna falla under detta lagrum, då det dessutom krävs att det råder ett uppenbart missförhållande mellan era prestationer vilket man tydligt kan se enligt dina uppgifter.


33§ AvtL medger även ogiltighet för det fall där omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Här fordras att motparten varit medveten om att avtalet strider mot tro och heder, dvs varit i ond tro.

Jag tänker att generalklausulen i 36§ AvtL är något du skulle kunna åberopa som sista utväg. Lagrummet stadgar att ett avtal eller avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om den är oskälig med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt.

I sin helhet omfattar därmed 36§ AvtL alla tänkbara situationer och du skulle därför kunna bygga din argumentation på att avtalet bör lämnas utan anseende till följd av omständigheterna vid dess tillkomst. T.ex. att du mådde psykiskt dåligt när du skrev på avtalet. Du kan även lyfta skillnaden i betalning du fick i jämförelse med henne. Det är något som eventuellt skulle kunna falla under senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt. Att skillnaden är oskälig och att detta i vart fall bör kunna leda till en jämkning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?