Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?

FRÅGA
Min man och jag äger en fastighet samt ett aktiebolag. Bolaget har på vår fastighet bekostat en permanent byggnad som är för dess ändamål: förråd, kontor och personalrum. Vi inser att detta blir en konstig mix av ägande och önskar överta den här byggnaden i vårt ägande eftersom den står på vår tomt. Vi har lagt in mer pengar i bolaget än vad byggnaden är värd utifrån materialkostnad. Hur kan ett övertagande ske på bästa sätt både för oss och för företaget? Kan de ske genom gåva, uttag av insatt kapital ect och hur ser skatteeffekten ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag kommer att på ett generellt sätt förklara konsekvenserna för överlåtelser av tillgångar från aktiebolag till aktieägare.

När det gäller den civilrättsliga aspekter av överlåtelsen måste man betrakta ABL:s bestämmelser. Ifall en Gåva ges från ett aktiebolag så betraktas det som en värdeöverföring (17 kap. 1 § 4 p ABL). För att en liknande överföring ska få ske krävs vidare att överföringen sker enligt reglerna i 17 kap. 2 § ABL, dessa regler är till för att skydda aktieägare och ska som utgångspunkt följas men av samtyckesprincipen framgår att ifall alla aktieägare samtycker till värdeöverföringen ska inte paragrafen vålla några problem, i ert fall är det alltså inget problem. Till skillnad från förra bestämmelsen måste täckningsprincipen i 17 kap. 3 § ABL följas. Det är ett skydd för borgenärer till aktiebolaget och innebär i stora drag att aktiebolaget inte får göra värdeöverföringen om det inte finns full täckning för företagets bundna egna kapital. Utöver detta krävs också att det ska vara försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art,omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet (17 kap. 2 st 1p).

Ifall värdeöverföringen anses civilrättsligt giltig och överlåtelsen sker är det i skatterättslig mening inte möjligt att ge en skattefri "gåva" från ett aktiebolag till en aktieägare. Ifall det sker en förmögenhetsöverföring från aktiebolaget till en aktieägare betraktas det som en förtäckt utdelning i skatterättsligt hänseende och ska beskattas i inkomstslaget kapital för aktieägaren (41 kap. 1 § & 42 kap. 2 § IL). Ifall bolaget är att anses som ett fåmansföretag enligt 57 kap. 3 § IL och att en av er är verksam i betydande omfattning och har kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL ska beskattning av utdelningen ske enligt regeln i 57 kap. Värt att nämna är att företaget inte får dra av utdelning som en utgift.

För bolaget kommer en uttagsbeskattning ske enligt reglerna i 22 kap IL. Ett uttag har gjorts från aktiebolaget till ett värde som understiger marknadsvärdet 22 kap. 3 § IL. Därmed ska beskattningen tas upp som om tillgången avyttrats mot marknadsvärdet. En kapitalvinstberäkning görs sedan på byggnaden och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med det fiktiva värdet (marknadsvärdet) som ersättning 22 kap. 7 § IL. En underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL kommer inte kunna bli aktuell då mottagaren är en fysisk person och skattskyldigheten för avyttringen av byggnaden måste hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet 23 kap. 16 § IL för förvärvaren för att reglerna om underprisöverlåtelse ska bli aktuella. Detsamma gäller om en försäljning görs till er med ett värde som understiger marknadsvärdet.

Ni kan även välja att sälja byggnaden till marknadsvärdet där intäkten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolaget 15 kap. 1 § IL och ingen skattekonsekvens uppkommer för er själva.

Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av andelar i bolag (9)
2021-08-20 Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?
2021-03-30 Skatt på aktier vid bodelning
2020-09-21 Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?
2019-02-04 Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (97596)