Kan arbetsförmedlingen tvinga mig att jobba om jag är sjuk?

2018-11-30 i A-kassan
FRÅGA
kan arbetsförmedlingen tvinga mig att jobba om jag är sjuk
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt för svaret:

Det kortfattade svaret är att arbetsförmedlingen inte kan tvinga dig till att arbeta, underlåtenhet att arbeta i den mån arbetsförmåga föreligger kan dock föranleda indragna bidrag. Den enda som i egentlig bemärkelse kan tvinga någon att arbeta är arbetsgivaren förutsatt att det handlar om uppgifter som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet, det vill säga vad en är anställd för att utföra. Nedan kommer redogöras för under vilka omständigheter det kan begäras att du arbetar för att bibehålla ersättning i form av sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.

Arbetskrav för rätt till ersättning:

Arbetskrav för sjukpenning?

Av uppenbara skäl råder inget krav om arbete för sjukpenning då sjukpenningen syftar till att ersätta arbetsoförmåga. Om du är sjuk och därav har nedsatt arbetsförmåga är du berättigad sjukpenning i den mån som motsvarar arbetsoförmågan (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, hädanefter SFB). Den nedsatta förmågan och ersättningens omfattning bedöms i fjärdedelssteg om en fjärdedel, en halv, tre fjärdedelar eller hel arbetsoförmåga; en fjärdedels arbetsoförmåga ger en fjärdedels sjukpenning och så vidare (27 kap. 45 § SFB). Omfattning av ens nedsatta arbetsförmåga bedöms olika beroende på längden av sjukperioden, vid längre tids sjukdom blir arbetsförmågebedömningen generellare och innefattar efter 180 dagar i princip förmågan att arbeta med något jobb på hela arbetsmarknaden (se 27 kap. 48 § SFB). I det fall arbetsoförmågan inte bedöms vara total men personen ifråga ändock inte arbetar alls råder arbetslöshet i motsvarande mån som arbetsoförmågan inte omfattar. Exempelvis råder 25% arbetslöshet om arbetsoförmågan är 75% men inget arbete sker. Som sagt berättigas sjukpenningsersättning enbart i den mån arbetsoförmåga anses föreligga. I övrig mån råder att beakta bestämmelserna om arbetslöshetsersättning.

Arbetskrav för arbetslöshetsersättning?

I det fall arbetsoförmågan inte bedöms vara fullständig men arbete i motsvarande mån inte sker råder arbetslöshet, vilket under vissa omständigheter kan berättiga arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättning regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

För rätt till arbetslöshetsersättning föreligger vissa grundkrav (9 § ALF). Enligt grundkraven gäller först att den arbetslöse måste vara tillgänglig för arbete minst 3 timmar om dagen och 17 timmar per vecka (9 § 1p. ALF). Häruöver gäller att den arbetslöse måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen samt stå till arbetsmarknadens förfogande (9 § 2-3p. ALF). Den som uppbär sjukpenning och är delvis arbetsoförmögen måste härvid aktivt stå tillgänglig för arbete genom att söka de arbeten som anvisas och ta de lämpliga arbetserbjudanden som ges i den mån arbetsförmåga råder. Underlåtenhet att söka arbet eller ta erbjudet arbete resulterar i antingen varning eller avstängning från rätt till ersättning under viss tid (se härvid 38-38a § och 43-45 § ALF). I denna bemärkelse kan arbetsförmedlingen således "tvinga" en person som är sjuk men enbart delvis arbetsoförmögen att arbeta i den mån arbetsförmögenhet råder.

Sammanfattning

Arbetsförmedlingen kan inte tvinga dig att arbeta. Om du inte bedöms totalt arbetsoförmögen och därav enbart uppbär delvis sjukpenning men inte arbetar i den omfattning arbetsförmögenhet föreligger är du arbetslös i den mån du bedöms arbetsförmögen. Vid arbetslöshet kan ersättning berättigas under vissa förutsättningar, däribland att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande (9 § 3p. ALF). Vägran att arbeta, söka jobb eller anta jobberbjudanden som är lämpliga medför härav eventuellt förlusten rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid (se 43-45 § ALF). Det ligger således i ditt intresse att följa arbetsförmedlingens direktiv om du vill fortsätta erhålla ersättning.

Hoppas att du fick frågan besvarad! Rättsområdet består av många, och ofta komplexa, regler. Du är härav välkommen att inkomma med ytterligare frågor av mer specificerad karaktär.

Vänligen,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93062)