Kan jag bli skadeståndsskyldig mot min arbetsgivare och är jag skyldig att ställa upp som vittne?

FRÅGA
Jag arbetade för tre år sen som avdelningschef på ett företag. I min tjänst ingick bla att göra kalkyler och lämna offerter på jobb. På ett jobb visade det sig att jag hade glömt en post på ca 1 milj, hela jobbet var på 10 milj. Kan jag bli ekonomisk ansvarig som anställd som jag var då. Jag jobbar inte kvar på detta företaget men i samma veva som jag slutade blev företaget sålt till en konkurrent. Nu har jag fått veta att företaget som köpte upp vill stämma dom förra ägarna på pengar. Två frågor: Kan jag bli skadeståndsskyldig?Måste jag medverka eller vittna för någons del i detta?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då din fråga består av två delar; dels skadeståndsansvar för arbetstagare, dels vittensskyldigheten, kommer jag att besvara dessa var för sig.

Huvudregeln är att arbetstagare inte är skadeståndsskyldig

Bestämmelser om arbetstagares skadeståndsansvar finns i 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Bestämmelsen stadgar att "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter".

Bestämmelsen är aktuell i tre typfall; (1) när den skadelidande direkt kräver skadestånd från en arbetstagare i stället för att begära ersättning från arbetsgivaren, (2) där arbetstagaren skadar arbetsgivaren och (3) där arbetsgivaren till följd av principalansvaret (arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren) ersatt en skada orsakad av arbetstagaren och som arbetsgivaren regressvis begär ersättning för. I ditt fall är det typfall 2 som är aktuellt, dvs där arbetstagaren skadar arbetsgivaren.

Att det krävs synnerliga skäl är ett högt ställt krav och huvudregeln är att en arbetstagare som vållar en skada genom fel eller försummelse i tjänsten inte är ersättningsskyldig. Vad som ska utgöra synnerliga skäl är dock inte helt enkelt att besvara utan får avgöras i det enskilda fallet. Regeln innebär däremot ett betydande skydd för arbetstagaren mot skadeståndsansvar för skadevållande som sker i tjänsten. Enligt lagkommentarer till bestämmelsen går det inte att knyta rekvisitet synnerliga skäl direkt till det ansvarsgrundande beteendet, t.ex. på så sätt att grov vårdslöshet eller uppsåtligt skadevållande alltid ska anses innebära att synnerliga skäl föreligger. Praxis på området är mycket sparsam, vilket kan tala för att det är sällsynt att arbetstagare krävs på skadestånd från arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att kräva en arbetstagare på skadestånd. Kravet är dock högt ställt och min bedömning, utifrån det du beskrivit, är att det sannolikt inte föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och uttrycker närmast en presumtion för att arbetstagaren ska gå fri från skadeståndsansvar.

Det finns en vittnesplikt i svensk rätt

I Sverige råder allmän vittnesplikt vilket innebär att i princip alla kan bli skyldiga att inställa sig i domstol och avlägga vittnesmål under ed. Vittnesplikten framkommer uttryckligen av 36 kap. 1 § rättegångsbalken genom stadgandet "Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne". I 36 kap. 3 § rättegångsbalken finns vissa undantag från vittnesplikten (för t.ex. den som är gift med en part eller är släkt i rakt uppåt- eller nedstigande led). Den som kallas som vittne ska vid vite kallas att infinna sig (36 kap. 7 § rättegångsbalken). Det stadgade innebär att du kan bli tvungen att betala vite om du vägrar att komma till rätten. Det finns även i vissa fall möjlig till polishämtning av den som vägrar att inställa sig som vittne (36 kap. 20 § rättegångsbalken).

Sammanfattningsvis är du skyldig att inställa dig och vittna om du blir kallad av domstolen.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?