Kan jag parkera fel när jag står uppställd för att släppa av en person?

2021-07-25 i Fordringar
FRÅGA
Hej, har fått en kontrollavgift efter att ha lastat ur bilen på en avgiftsbelagd parkeringsruta. Vet att det inte är en förmildrande omständighet men är ofta i området och glömde betala denna gång. Skulle återlämna min brors 1 åring. Frågan är får jag lasta och lossa i avgiftsbelagda p-rutor utan att betala?Jag anlände till platsen 1712, 1716 är jag nere vid bilen igen. På plats möter jag parkeringsvakten som jag frågar vad jag gjort för fel. Får inget tydligare svar än att jag borde betalat avgift. Fick ingen kontrollavgift på platsen utan fick en påminnelseavgift hemskickad. På påminnelseavgiften står det att tid för uppställning är 1714-1719 vilket inte stämmer.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kommer jag gå igenom vilka "förmildrande omständigheter" (såsom du benämner det) som kan utgöra undantag från parkeringsförbud/parkeringsvillkor. Därefter tar jag upp vad som krävs för att kunna göra din invändning om transport av ditt brors barn gällande i den fortsatta processen.

Vad innebär det för din biluppställning att du lämnat av en person på platsen? Inledningsvis bör sägas att om man lastar på eller av (tungt eller skrymmande/otympligt) gods ur ett fordon utgör detta inte någon "parkering". Detta följer av förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 §.

Är det så att din uppställning är att anse som på- eller avlastning innebär det alltså att den inte utgör någon "parkering", och du behöver då inte följa några parkeringsförbud eller särskilda villkor (t.ex. avgiftsplikt) för parkering. Med andra ord är alltså lastning en fullt förmildrande omständighet, för att använda dina ordalag.

I ditt fall har det dock inte varit tal om någon på- eller avlastning (ett begrepp som avser gods) utan snarare "på- eller avstigning" i FDEF 2 § mening. Det är endast vid lastning/lossning av döda personer i t.ex. likbil som det är tal om på- eller avlastning av personer i rättslig mening. Även på- eller avstigning innebär dock att det inte rör sig om någon "parkering" med följden att du inte behöver t.ex. betala avgift enligt vad jag nyss skrev. Dock är på- eller avstigning typiskt sett en ännu mer tillfällig aktivitet jämfört med på- eller avlastning (som kan vara mer tidsödande) och kan därför vara svårare att åberopa.

I rättsfallet NJA 2014 s. 929 har HD slagit fast att uttrycket "på- eller avstigning" rent språkligt får anses innebära något som sker kortvarigt. Utgångspunkten bör enligt domstolen vara att föraren ska stanna i eller nära bilen. Någon närmare tidsgräns är inte huggen i sten utan vilken tid som kan godtas för att det ska anses röra sig om på- eller avstigning får avgöras från fall till fall. Utgångspunkten har dock återkommande sagts vara den tid det normalt tar för en person att kliva i eller ur ett fordon, vanligen "någon minut". I undantagsfall har dock domstolarna uttalat att viss väntetid kan få accepteras (se t.ex. fallet RH 2004:53).

Det finns en möjlighet för domstolen att anse att på- eller avstigning, trots att detta tagit en längre stund, förelegat om det t.ex. rört sig om transport av sjuka, äldre eller rörelsehindrade personer som av någon anledning behöver hjälp att ta sig från fordonet till den plats dit de ska. Även om det inte handlar om att du skjutsat någon sådan person i detta fall så är det ändå tal om någon (ett småbarn) som på samma sätt inte kan eller bör kliva ur ett fordon och lämnas av till en viss plats på egen hand. Jag anser därför att en tidsrymd på ungefär fyra minuter i detta fall mycket väl kan vara det som behövs för att släppa av en sådan person ur fordonet, trots att på- eller avstigning annars typiskt sett bara kan anses ske under en mycket kort stund. En positiv skillnad mellan ditt fall och de ovannämnda rättsfallen (där man slog fast att det rörde sig om parkering och inte på- eller avstigning) är dessutom att du tagit mer än hälften så lång tid på dig. Det kan alltså finnas en möjlighet för dig att åberopa avstigning som undantag från avgiftsplikten i detta fall.

Vad krävs för att framgångsrikt hävda "på- eller avstigning" istället för parkering i detta fall? Frågan om hur bilister såsom du själv kan leda i bevis för att en kontrollavgift (eller parkeringsanmärkning) är felaktigt utfärdad har tagits upp i ett antal rättsfall. I fallen NJA 2001 s. 889 och 2013 s. 711 uttalar HD att det som en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en kontrollavgift/parkeringsanmärkning har utfärdats har ett starkt bevisvärde till förmån för parkeringsövervakaren. Det räcker normalt sett inte bara med ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett för att betalningsansvaret ska undanröjas. Fordonsägaren kan dock motbevisa parkeringsövervakaren om det framställs en befogad invändning såsom att kontrollrutinerna inte varit tillförlitliga eller om stark bevisning lagts fram till stöd för fordonsägarens uppgifter.

För att påpeka att du enbart släppt av en ettåring och att en tid på fyra-fem minuter behövts för detta bör du alltså ta fram så mycket bevisning som du kan för att visa det, t.ex. någon som sett dig släppa av ditt brors barn. Det bör inflikas att ett närstående vittnes uppgifter (t.ex. din bror eller någon närstående som kan ha tagit emot barnet) inte är lika mycket värda såsom bevis, jämfört med om du inte är närstående till vittnet (detta understryks i fallet RH 2020:13). Det kan vara till nytta för dig att påpeka att övervakningstiden varat mellan kl. 17:12-17:16 dvs. i drygt fyra minuter, om du är säker på att detta är den tid det tog. Även om motparten vidhåller att uppställningen skulle ha varat i fem minuter (17:14-17:19) skulle möjligen även det tidsintervallet kunna godtas.

Angående postandet av kontrollavgiften – Du anger att du inte fått kontrollavgiften fäst på bilen eller överlämnad till dig handgripligen, utan att du fått den skickad hem med post. I lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) 8 § anges att om markägaren vill ta ut kontrollavgift ska denne antingen överlämna betalningsuppmaningen till fordonets förare eller ägare eller fästa denna på fordonet. I rättsfallet NJA 2007 s. 799, som rörde parkeringsövervakning på gatumark (dvs. visserligen inte på tomtmark som i ditt fall) har HD uttalat att postande endast kan godtas i undantagsfall, i princip enbart när det rör sig om att bilisten försöker smita ifrån kontrollavgiften. I övrigt måste alltså en parkeringsanmärkning (eller kontrollavgift, eftersom resonemanget även kan tillämpas vid parkeringsövervakning på privat mark) överlämnas enligt lagens krav.

Det framgår ingenting av din beskrivning som tyder på att du skulle ha försökt smita ifrån kontrollavgiften eller att det annars funnits någon särskild anledning till varför den behövt postas. Mot den bakgrunden, och i brist på närmare information, bör du alltså kunna åberopa att den utfärdats i strid mot LKOP och få den undanröjd även på denna grund.

Varför fick du trots allt detta en kontrollavgift ändå? I Sverige bedrivs parkeringsövervakning enligt två olika system med vitt skilda krav på bl.a. parkeringsvaktens utbildning, uniformering och särskilda befogenheter och skyldigheter. På allmän mark ("gatumark") är det endast poliser samt särskilt utbildade och förordnade parkeringsvakter (ofta anställda av ett bevakningsföretag dvs. "vaktbolag") som får bedriva trafik- och parkeringsövervakning och utfärda s.k. parkeringsanmärkningar. Med detta följer ett högre ställt, reglementsstyrt krav på bl.a. trafik- och parkeringsjuridisk kompetens. På tomtmark (privat mark) har däremot den enskilde markägaren rätt att utfärda s.k. kontrollavgifter (såsom i ditt fall) där inga särskilt angivna krav på "parkeringsvaktens" utbildning och kompetens egentligen gäller. Eftersom parkeringsvakten förmodligen inte känt till den rätta innebörden av på- eller avstigning i rättslig mening, och vad detta närmare innebär, antog förmodligen denne (utan närmare överväganden) att du var tvungen att betala avgift trots att du var i färd med att släppa av en ettåring.

Vad kan du göra nu? – Du anger att du fått en kontrollavgift, och sådana utfärdas i fall av felparkering på privat mark enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) 1 §. Parkering på privat mark/tomtmark handlar i grunden om ett rättsförhållande mellan enskilda, ett s.k. civilrättsligt förhållande (dvs. mellan parkeringsbolaget å ena sidan och dig å andra sidan). Allmänt gäller i sådana fall att det är den som vill kräva något av någon annan, t.ex. betalning, som måste verka för detta genom att försöka använda sig av t.ex. inkasso, Kronofogdemyndigheten eller domstol (precis som om det hade rört sig om vilken slags faktura som helst). Det är alltså upp till parkeringsbolaget att försöka driva in beloppet av dig. Det du bör göra är att vända dig till deras kundtjänst och förklara situationen och presentera det material du har till stöd för din uppfattning (du kan även dra nytta av mitt svar här). På så sätt kan det bli så att de drar tillbaka sitt krav mot dig. I annat fall kommer du att få ett inkassokrav riktat mot dig och ev. ett betalningsföreläggande från kronofogden (vilket du bör bestrida) och slutligen behöva infinna dig vid förberedelse och huvudförhandling i tingsrätten. Förutsatt att du har någorlunda bra bevisning för att avstigning skett under övervakningstiden bedömer jag att du skulle kunna få rätt i detta fall, även om det är svårt att uttala sig om detta på förhand. Framför allt kan det finnas en chans att bestrida kontrollavgiften även på grunden att den postats istället för att överlämnas på platsen, eftersom du bör kunna visa upp t.ex. kuvertet du fått från parkeringsövervakaren.

Om du har fler frågor i detta ärende eller önskar ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se så att vi kan ta detta vidare.

Lycka till i fortsättningen!

Kevin Läräng
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95729)