Kan jag stämma min hyresvärd om denne lämnar ut mitt telefonnummer?

2018-11-21 i PUL/GDPR
FRÅGA
Jag har sagt upp min lägenhet och hyresvärden lämnade ut mitt telefonnummer utan att fråga och hade då påstått för killen som ville titta på lägenheten att jag har skyldighet att visa lägenheten. Jag kontaktade då hyresvärden och sa till dem att jag inte har möjlighet att visa lägenheten då jag flyttat ganska långt bort. Jag sade även till hyresvärden att jag inte ville att de skulle lämna ut mitt telefonnummer. Vi kom då överens om att hyresvärden skulle gå in med huvudnyckeln och själva visa lägenheten. Nu har dock hyresvärden lämnat ut mitt telefonnummer igen och jag undrar om det finns någon möjlighet att stämma dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller dels hyresgästs skyldighet att visa en hyresrätt, dels om en hyresvärd får lämna ut en hyresgästs telefonnummer. Hyresgästers skyldigheter regleras främst i 12 kap. jordabalken (JB) och reglering kring vad som gäller kring personuppgifter finns i dataskyddsförordningen (GDPR) . Mitt svar kommer således utgå från 12 kap. JB samt GDPR. Om du vill navigera i GDPR på en mer pedagogisk plattform så finns många svar på Datainspektionens hemsida.

Har en hyresrätt en skyldighet att visa en lägenhet?
En hyresgäst är skyldig att låta lägenheten visas. Detta innebär att hyresgästen är skyldig att låta hyresvärden visa lägenheten för en potentiell ny hyresgäst. Däremot är hyresgästen inte skyldig att själv visa lägenheten (12 kap. 26 § JB).

Får en hyresvärd lämna ut en hyresgästs telefonnummer?
En hyresgästs telefonnummer utgör en personuppgift (art. 4.1 och art. 5 GDPR). Det finns flera principer för hur en hyresvärd ska behandla personuppgifter som denne insamlat. Bl.a. ska uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till hyresgästen. Vidare ska uppgifterna samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med detta ändamål (art. 5.1 GDPR). Hyresvärden har en ansvarsskyldighet att visa att personuppgifterna behandlas korrekt (art. 5.2 GDPR).

Det finns dock undantag för när personuppgifter får lämnas ut. Det som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är att hyresvärden får lämna ut ditt telefonnummer om du samtyckt till detta (art. 6 GDPR). Om hyresvärden begärt samtycke ska det ha skett på ett sätt som är klart och tydligt och så att frågan om samtycke kunde särskiljas från andra frågor i en begriplig och lätt tillgänglig form med klart och tydligt språk. Du har också rätt att ta tillbaka ett samtycke om hyresvärdens behandling av dina personuppgifter (art. 7 GDPR). Jag råder dig att läsa i ditt hyreskontrakt eller övriga kontrakt mellan dig och hyresvärden för att se om du där samtyckt till utlämning av telefonnummer. Om du inte samtyckt till utlämning av telefonnummer eller om förfrågan om samtycke inte framgår på ett tydligt sätt kan det få följder för hyresvärden. Oavsett, eftersom du bett din hyresvärd att inte lämna ut ditt numer men denne fortsatt göra det har hyresvärden brutit mot GDPR.

Vilka följder kan det få om en hyresvärd bryter mot GDPR?
Om ett bolag, förening, stiftelse eller organisation bryter mot GDPR kan det drabbas av böter och sanktionsavgifter om regelverket inte följs (art. 83 GDPR). Vidare kan privatpersoner kräva skadestånd för felaktigt behandlade personuppgifter (art. 82 GDPR). En sådan skadeståndstalan får föras enligt skadeståndslagen (SkL). Du måste då visa vilken skada som du lidit av att uppgiften lämnades ut. Det finns ännu inte några rättsfall som gör att jag kan svara mer precist på hur mycket skadestånd du kan få om du skulle vinna framgång med din skadeståndstalan, eftersom GDPR är relativt ny. Observera också att du måste betala dina och motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora i domstolen.

Sammanfattning
Då det är osäkert om du skulle vinna framgång med en skadeståndstalan råder jag dig att prata med din hyresvärd och berätta att du inte har någon skyldighet att visa lägenheten samt att denne bryter mot GDPR som lämnar ut ditt telefonnummer utan samtycke. Kanske kan ni nå en lösning i samförstånd. Om du vill stämma din hyresvärd och föra en skadeståndstalan mot din hyresvärd måste du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Hur du gör kan du läsa mer om här. Om du enbart vill skicka in tips eller klagomål som eventuellt leder till en tillsyn och sanktionsavgifter (alltså straffavgifter som betalas till staten), gör du det till att Datainspektionen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?