Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?

2021-09-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min mamma och pappa är gifta sedan 45år, utan äktenskapsförord eller testamenteJag är enda gemensamma barnet, men mamma har ett barn till (5 år äldre än mig) från ett tidigare förhållande.för ca 25 år sedan dog min farfar (farmor var då redan död) och pappa fick ärva farfars hus, pappa är enda barnetMin fråga är vad som händer med farfars hus när någon/båda av mina föräldrar dör, hur ärver jag och min halvsyster från min mamma respektive pappa när de går bort? Pappa hävdar att min halvsyster inte ärver farfars hus eftersom det "är hans" och inte ingår i mammas arvslott.Stämmer verkligen det om man inte har äktenskapsförord eller annat skrivet om farfars hus?Blir det någon skillnad vem av min mamma eller pappa som går bort först?Kan ett testamente göra skillnad här, så att inte min halvsyster ärver farfars hus?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barn ärver som bekant alltid sina föräldrar och brukar kallas bröstarvingar. Förutom att barn har arvsrätt till sina föräldrar har även efterlevande makar arvsrätt. Denna arvsrätt har företräde framför de gemensamma barnens ifall det inte finns testamente. I situationer där det finns barn som endast är bröstarvingar till en av makarna ärver det barnet, som brukar benämnas särkullbarn, enbart sin förälder.

Jag kommer i besvarandet av din fråga utgå ifrån två scenarion. Hur arvet fördelas om din mamma, respektive pappa, går bort först. Därefter redovisar jag hur testamente och äktenskapsförord kan påverka utfallet.

Ifall din pappa går bort först

Steg 1: När din pappa går bort görs först en bodelning. Syftet med bodelning är att kartlägga din pappas men även din mammas tillgångar och skulder. Den egendom din pappa lämnar efter sig delas in i enskild egendom respektive giftorättsgods. Enkelt uttryckt är giftorättsgods sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalk [ÄktB]). Enskild egendom är i sin tur sådan egendom som enligt gåva, testamente, äktenskapsord eller förmånsrätt ska anses vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Är din farfars hus inte enskild egendom är det därför att betrakta så som giftorättsgods. Giftorättsgodset är det som blir föremål för bodelning med avdrag för skulder (10 kap. 1 § ÄktB). Din mamma och pappas giftorättsgods läggs då samman och delas sedan till hälften. Hälften av huset tillfaller således din mamma efter bodelning.

Exempel:

Egendom Far:

-Hus 150 000 kr -Banktillgodohavanden 100 000 kr -Skulder 50 000 kr (hänförliga till hus)

Egendom mor:

-Bil 50 000 kr -Banktillgodohavanden 100 000 kr

Sammanlagt giftorättsgods: (250 000 – 50 000) + 150 000 kr = 350 000 kr

Var och en får ut bodelning: 350 000 kr / 2 = 175 000 kr

Steg 2: Efter bodelning är gjord ska arvet fördelas. Din mammas särkullbarn har inte rätt till arv efter din pappa. Du som bröstarvinge till din pappa har däremot rätt till arv (2 kap. 1 § Ärvdabalk [ÄB]). Emellertid har efterlevande make som huvudregel rätt till arv före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att din mamma ärver både din pappas giftorättsgods likväl hans enskilda egendom. Din mamma ärver således din farfars hus efter din far.

Exempel:

Mammas arv efter make: 175 000 kr

Mammas totala egendom: 350 000 kr

Steg 3: I sinom tid går även din mamma bort. Efter din mammas bortgång har både du och ditt halvsyskon rätt till arv. Huvudregeln är att den sist avlidne makens egendom delas på hälften varav efterarv kan delas ut (3 kap. 2 § ÄB). Hälften av din mammas egendom består av arv från din pappa vilket du har ensam arvsrätt till. Genom bodelningen i steg 1 är både du och halvsyskonet arvsberättigade till den del er mamma erhållit vid bodelning. Halvsyskonet ärver således ¼ av huset.

Exempel:

Mamma totala egendom: 350 000 kr

Efterarv från pappa: 350 000 kr / 2 = 175 000 kr

Arv efter mamma: 175 000 kr /2 = 87 500 kr

Ditt arv: 87 500 kr + 175 000 kr = 262 500 kr

Ditt halvsyskons arv: 87 500 kr

Ifall din mamma går bort först

Steg 1: Precis som i scenariot där din far går bort först görs i scenariot där din mamma går bort först en bodelning. Utgår vi ifrån samma egendomsförhållanden som ovan blir resultatet detsamma. Enligt exemplet får var och en ur bodelning: 350 000 kr / 2 = 175 000 kr.

Bodelning kan emellertid jämkas av den sist efterlevande maken (12 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att den efterlevande maken begär att få behålla sitt giftorättsgods, vilket innebär att ingen bodelning sker. Regelns syfte är att den efterlevande maken ska kunna skydda sitt giftorättsgods mot den först avlidne makens särkullbarn. Jämkar din pappa bodelningen kan han således förhindra att ditt halvsyskon får ta del av din farfars hus.

Exempel:

Egendom Far:

-Hus 150 000 kr -Banktillgodohavanden 100 000 kr -Skulder 50 000 kr (hänförliga till hus)

Din pappas giftorättsgods: 200 000 kr

Egendom mor:

-Bil 50 000 kr -Banktillgodohavanden 100 000 kr

Din mammas giftorättsgods: 150 000 kr

Din pappas giftorättsgods: 200 000 kr

Steg 2: Efter bodelning ska arvet fördelas. Efter din mamma finns två bröstarvingar, du och ditt halvsyskon. Liksom i scenariot där din pappa är den först avlidna maken har den sist efterlevande maken rätt till arv före gemensamma barn. Särkullbarn som ju inte är barn till den sist efterlevande maken har emellertid rätt att få ut sitt arv direkt. Halvsyskonet kan även välja att invänta din fars bortgång innan hen tar ut sitt arv (3 kap. 1 och 9 § ÄB)

Arvet efter er mamma: 150 000/ 2 = 75 000 kr

Din pappas totala egendom ink. Arv: 75 000 kr + 200 000 kr = 275 000 kr

Väljer ditt halvsyskon att vänta ut sitt arv får denne ta motsvarande del i din pappas kvarlåtenskap. Denna "motsvarande del" utgör en kvotdel och beräknas som i följande exempel: 75 000 kr/275 000 kr = 0.27 (27 %).

Steg 3: Har ditt halvsyskon tagit ut sin arvslott redan i steg 2 ärver du efter din fars bortgång hela hans totala egendom, även det som är efterarv från din mor. Har ditt halvsyskon inte tagit ut sitt arv så får halvsyskonet tillgodogöra sig efterarvet vid din fars död. Halvsyskonet får då erhålla 27 % av din pappas totala egendom.

Hur kan testamente påverka utfallet?

Testamente kan påverka utfallet på det sätt att din far testamenterar huset till dig. På så sätt ärver inte din mor huset innan dig. Eftersom huset är giftorättsgods blir emellertid utfallet detsamma… Din mor kommer genom bodelning få halva husets värde vilket sedan kommer bli föremål för arv på det sätt som beskrivs ovan.

Din mor kan även välja att testamentera bort den delen av huset hon erhåller genom bodelning till dig. Testamenteringen får emellertid inte kränka ditt halvsyskons laglott, vilket utgör hälften av dennes arvslott. Är inte huset din mors enda tillgång värd pengar så kan en sådan metod fungera bra, annars inte.

Hur kan äktenskapsförord påverka utfallet?

Äktenskapsförord som innebär att din farfars hus blir din pappas enskilda egendom får verkningar som är mer önskade i ditt fall. Din mamma erhåller således inte halva husets värde vid bodelning eftersom det inte är giftorättsgods. Hon ärver din fars egendom precis som innan om hon avlider först, skillnaden är att ditt efterarv blir större eftersom huset inte delas upp mellan din mamma och pappa. Resultatet blir således att ditt halvsyskon inte tar del av huset.

Sammanfattningsvis kommer ditt halvsyskon enligt huvudregeln ärva din farfars hus ifall din pappa går bort först eller om han vid din mammas bortgång inte jämkar bodelningen. Äktenskapsförord som föreskriver att huset är din pappas enskilda egendom är en lösning som får det tryggaste utfallet för din arvsrätt till huset. Däremot innebär ett sådant äktenskapsförord en ekonomisk risk för din mamma eftersom bodelningen får samma utfall vid eventuell skilsmässa. Ett testamente kan upprättas av din mamma som föreskriver att huset ska ärvas av dig och inte halvsyskonet. Ett sådant testamente kan emellertid bestridas av halvsyskonet om testamenteringen kränker dennes laglott.

Hoppas att jag kunde besvara dina funderingar! Är något i mitt svar oklart kan du kontakta mig på my.ohman@lawline.se.

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?