Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt

2021-10-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Hejsan!Jag har en fråga om bröstarvingar (deras arvsrätt), avståenden - och vad som händer när livet går vidareDet som hänt… Min mor gick bort för några år sedan, vid hennes bortgång fanns det en önskan från dem (de var gifta) att den överlevande skulle få bo kvar i orört bo, något jag naturligtvis inte hade något emot, jag hade en bra relation med de båda under många år. Så jag gick med på att skriva under ett “arvsavstående från särkullbarn"som löd: “Jag, Xxxx Yyyy, född... avstår till förmån för Namn Efternamn, pers. Nr., att enligt 3 kap 9 § ärvdabalken samt jämlikt det testamente som makarna upprättade dd mm åååå, från att ta ut min arvslott [...]"Vid det här laget hade de en gemensam egendom (lgh) som de bodde i och andra tillgångar.Nu har livet gått vidare och han har träffat en ny kvinna (med barn) och flyttat ihop med henne. Den förra gemensamma egendomen är såld. Jag har framfört att situationen nu är väsentligt förändrad och att det vore logiskt att nu göra det arvskifte som jag avstod ifrån efter frånfället, men han vill inte höra på de örat.Så, vad kan jag göra nu? Ta tillbaka mitt “arvsavstående" eller har jag satt mig in en sits som inte går att lösa? För att jag ville vara schysst och respektera min mors önskan…Och, om det nu finns en väg att lösa det, hur beräknas värdet på de tillgångar de hade tillsammans? Dvs t ex egendom, det som blev över vid försäljning eller? Jag råkade se SVT “Allt går i arv", därav min fråga nu...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över dina möjligheter att ta tillbaka det arvsavstående du tecknat till förmån för din mors make. Vidare uppfattar jag det också som att du undrar över hur man går tillväga för att räkna ut värdet av ditt arv utifrån makarnas gemensamma egendom. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i ÄrvdaBalken (ÄB), Äktenskapsbalken (ÄktB) och Avtalslagen (AvtL).

Finns det några möjligheter för dig att ta tillbaka ditt arvsavstående

Särkullbarns möjligheter vid sin förälders bortgång

Särkullbarn har en direkt rätt att ta ut sin förälders arv direkt vid dennes bortgång, 3:1 ÄB. Såsom i ditt fall har dock särkullsbarn också en möjlighet att avstå från denna rätt till förmån för sin bortgångne förälders make. Detta medför att du som särkullsbarn istället får tillgång till ditt arv först när den kvarlevande partnern avlider, 3:9 ÄB. På så vis avstår du som särkullbarn till förmån för den kvarlevande partnern.

Ett arvsavstående i enlighet med 3:9 ÄB innebär inte att du avsagt dig rätt till arv

Att du som särkullsbarn skrivit under att du avstår från ditt arv till förmån för din mors kvarlevande make innebär inte att du helt avsagt dig rätten till arv från din mor. Du har fortfarande rätt att få ut ditt arv men denna rätt infaller alltså först efter det att din mors tidigare make avlidit.

Utgångspunkten är att avtal ska hållas

Eftersom du beskriver att du skrivit under arvsavståendet gör jag bedömningen att handlingen är undertecknad samt inskickad till skatteverket. Detta medför att arvsavståendet utgör ett lagligt bindande avtal. En avtalsrättslig utgångspunkt är att avtal ska hållas. Detta innebär att de inte utan legitima skäl kan brytas. Frågan som uppstår blir därför om det finns några sådana legitima skäl i ditt fall.

Finns det några tillämpliga undantag för att häva avtalet

Det finns inga lagrum i ärvdabalken som medför en möjlighet för dig att ta tillbaka ditt arvsavstående och få ut ditt arv direkt. Istället får man titta på avtalslagens regler kring ogiltighet vid avtalets ingående. Exempel på sådana ogiltighetsgrunder som skulle kunna göra arvsavståendet ogiltigt är om avtalet skulle ingåtts genom tvång eller svikligt förledande osv. Eftersom du gått med på detta arvsavstående till följd av att du ville respektera din mors önskan har jag svårt att se att någon av ogiltighetsgrunderna som tas upp i avtalslagen kommer att vara användningsbara i ditt fall, jfr 3 kap AvtL . Vad jag kan se finns det alltså ingen laglig grund för att häva avtalet. Detta medför att du kommer bli bunden av ditt arvsavstående och erhålla din mors arv först när din mors make avlider.

Hur beräknas ditt arv från din mor ur den kvarlevande makens kvarlåtenskap

Din mors kvarlevande make ärver från din mor med fri förfoganderätt

När din mor dog genomfördes en bodelning mellan henne och hennes make, 9:1 ÄktB. Den del av makarnas gemensamma egendom som tilldelades din mor genom bodelningen är den del som utgör hennes kvarlåtenskap. Det är alltså denna del som utgör din mors arv. Eftersom du valde att avstå från arvet till förmån för din mors make ärvde maken denna del med fri förfoganderätt.Med fri förfoganderätt menas att din mors make får disponera över egendomen han ärvt av din mor, däremot får han inte testamentera bort delen i händelse av sin död. Då maken får disponera över egendomen har han alltså haft rätt att sälja makarnas gemensamma bostad och annan egendom.

Däremot får han inte väsentligt minska egendomen genom att t.ex. ge bort egendomen i gåva, 3:3 ÄB. Detta eftersom du som särkullsbarn fortfarande ska kunna erhålla ditt efterarv efter din mors bortgång, 3:2 ÄB. Så länge maken fått ett marknadsmässigt pris vid försäljningen av bostaden och annan eventuell egendom kommer han inte anses ha väsentligt minskat egendomen. Detta borde dock inte medföra någon större problematik för dig då du istället får rätt till arv utifrån köpeskillingen från försäljningen.

Du har en efterarvsrätt i din mors kvarlevande makes kvarlåtenskap

När din mors make avlider har du rätt till en så kallad efterarvsrätt , 3:2 ÄB ihop med 3:9 ÄB. Med efterarvsrätt menas en viss kvotdel ur makens kvarlåtenskap när han avlider. Denna kvotdel räknas ut utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut när din mor avled.

För att förtydliga vad jag menar tar vi ett exempel. Låt oss säga att att din mors kvarlåtenskap efter bodelningen var 1 000 000 kr. Vidare att din mors makes totala egendom vid denna tidpunkt uppgick till 4 000 000 kr. I detta fall hade kvotdelen blivit 25 % (1 000 000 / 4 000 000). Den dagen maken avlider skulle du alltså erhålla 25 % av hans kvarlåtenskap oavsett om hans totala egendomsmassa sjunkit eller stigit i värde sedan den dagen den mättes till 4 000 000 kr. Har den sjunkit till 2 000 000 kr får du alltså 500 000 kr. Har den stigit till 6 000 000 kr får du 1 500 000 kr osv.

Sammantaget ser jag dessvärre inga möjligheter för dig att häva arvsavlåtelsen. Att du tecknat ett arvsavstående innebär dock inte att du avsagt dig din rätt till arv. Du får dock tillgång till arvet först när maken avlider. När detta sker har du rätt till en efterarvsrätt ur makens kvarlåtenskap. Denna bestäms utifrån kvotdelen som fås fram av arvet från din mor/ totala egendomsmassan maken hade vid din mors död.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor! Har du fler funderingar är det bara att höra av dig.

Mvh,

Jennifer Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97708)