Kan man frångå underhållsskyldighet?

2021-07-29 i Underhåll
FRÅGA
Träffade en tjej en kort period (max en månad) hon blev gravid och jag förklarade tydligt att jag varken är redo personligt eller ekonomiskt (stora skulder till csn/krono osv) men hon vägrar ändå abort. Finns det verkligen ingenting man kan göra som "far" till ett barn som kvinnan uppenbarligen bara behåller för att jävlas? Värt att veta att hon även har 2 barn sedan tidigare som hon inte har full vårdnadsskap för då hon inte klarar av att ta hand om dom.Känner att lagen är rätt sjuk om det inte finns något som underlättar för fadern i detta läge.
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp mitt svar i tre delar där jag först går igenom fastställande av faderskap, därefter vad det innebär och avslutningsvis om det finns någon möjlighet att frångå detta. Reglerna som behandlar frågor kopplade till vårdnad, föräldraskap och liknande går att finna i föräldrabalken (FB).

Fastställande av faderskap

Inledningsvis kan det vara bra att klargöra att socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). Det ligger i barnets intresse att faderskapet fastställs, dels genom underhåll och arv. Faderskapet påverkar även rätten till umgänge och vårdnad. Många olika intressen och behov tillgodoses därav genom fastställandet av faderskap.

Om modern som föder barnet inte är gift kommer faderskapet att fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Bekräftelsen ska vara skriftlig och bevittnad av två personer. Den ska även godkännas av socialnämnden och modern till barnet eller en särskilt förordnad vårdnadshavare (1 kap. 4 § FB). Fastställs faderskapet genom dom sker detta genom en genetisk undersökning. Är det utrett att du är far till barnet kommer domstolen förklara dig som far till barnet genom dom (1 kap. 5 § FB).

Underhållsskyldighet

Som förälder är man underhållsskyldig åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Om man inte bor med barnet eller inte har vårdnaden ska man betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Skulle du inte betala till den andra föräldern, om du nu inte bor med barnet eller inte har vårdnaden om det, kommer modern få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Dock kommer du fortsatt vara betalningsskyldig och kan riskera betalningskrav så länge som du inte uppfyller din underhållsplikt.

Beloppet är något som du och modern kan komma överens om genom ett muntligt eller skriftligt avtal. Skulle ni inte komma överens om storleken på bidraget kan detta bestämmas genom en dom i domstol.

Finns det någon möjlighet att undgå ansvaret?

Det är inte möjligt att avsäga sig ett faderskap. Skulle någon annan visa sig vara barnets far eller om barnet adopteras kommer faderskapet att hävas. Som förälder är man underhållsskyldig och storleken på underhållet bestäms som tidigare nämnts av barnets behov samt föräldrarnas förmåga. Underhållsskyldigheten går inte att avsäga sig, den är knuten till föräldraskapet.

Sammanfattningsvis

Föräldraskapet är inte möjligt att frånsäga sig. Underhållsskyldigheten är kopplad till föräldraskapet innebärande att den inte heller går att frångå. Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem barnets far är. Det går därför inte att undvika ett fastställande om du nu är fadern. I alla frågor som rör barn ska barnets bästa beaktas. Lagen är därför inte utformad för att ge skydd åt föräldrarna, utan det är barnet som är i fokus. Eftersom fastställandet av föräldraskapet möjliggör många behov för barnet har man gjort bedömningen att ett fastställande av faderskap är något som ska ske och inget man själv kan välja att frångå.

Utifrån din frågeformulering verkar det inte som att barnet har fötts ännu. Skulle det vara så att du framöver misstänker att barnet far illa ska du göra en orosanmälan till socialkontoret i kommunen eller stadsdelen där barnet bor. Detta påverkar dock inte din situation. Dina skyldigheter som förälder kvarstår.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95746)