Kan man i Sverige straffas för samma brott flera gånger?

2020-09-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om man i Sverige kan och får straffas för samma brott flera gånger dvs. om s.k. dubbelbetsraffning alt. trippelbestraffning är förenligt med svensk lagstiftning. Vad jag vet så är detta inte inte ok enligt gällande lagstiftning och då är min fråga vad gör man och hur aggerar man om man ändå blivit utsatt för detta och handläggning har gjorts genom hela rättsmaskineriet inkl. högsta domstolen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig utav rättegångsbalken och regeringsformen när jag besvarar din fråga. Rättegångsbalken kommer härefter att benämnas som "RB" och regeringsformen som "RF".

Är det olagligt med dubbelbestraffning?

I Sverige är det inte tillåtet med så kallad dubbelbestraffning. Har en dom vunnit laga kraft får frågan återigen alltså inte tas upp till prövning. Detta framgår av principen "ne bis in idem", som betyder "icke två gånger i samma sak" och som återfinns i 17 kap. 11 § 3 st RB.

Det finns även ett förbud mot dubbelbestraffning i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Sverige har sedan lång tid tillbaka ratificerat EKMR vilket innebär att Sverige har förpliktat sig att följa konventionen. Enligt 2 kap. 19 § RF får inte svensk lag strida mot bestämmelserna i EKMR.

Vad kan man göra om man blivit utsatt för dubbelbestraffning?

Till att börja med kan man överklaga domen. Om alla de inhemska medlen är uttömda, dvs. om frågan kommit så långt som till högsta domstolen kan man istället söka sig till Europadomstolen. Domstolen är en del av av Europarådet och Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - även kallat Europakonventionen. Anser man alltså att staten har brutit mot de mänskliga rättigheterna och mot konventionen (och alla de inhemska medlen är uttömda) kan man som enskild klaga hos Europadomstolen.

Vad innebär ett beslut hos Europadomstolen?

Att målet tas upp till prövning hos Europadomstolen innebär vidare inte att domen ändras och får annat utfall utan det innebär endast att domstolen konstaterar att en kränkning har skett. Däremot kan den klagande få skadestånd för att dennes rättigheter har kränkts.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga/frågor.

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?