Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?

2021-11-29 i Testamente
FRÅGA
i min mosters testamente står det, DÅ JAG INTE HAR NÅGRA SLÄKTINGAR I LIVET. Fast hon har 3 systerdöttrar och en systerson i livet. Hon var 97 år och bodde på demensboende. Är det någon mening att klandra testamentet ??, hon måste ha varit dement. Man glömmer inte att man har 4 släktingar i livet. Mvh P.N
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ert fall.

Klander av testamente

Önskar man att få ett testamente ogiltigförklarat kan man väcka klandertalan vid tingsrätten. Detta ska i så fall ske inom sex månader efter det att man har delgivits testamentet (ÄB 14 kap. 5 §). Klandertalan ska ha sin grund i någon av ogiltighetsgrunderna i ÄB 13 kap. Ett testamente är ogiltigt bland annat när det har upprättats under påverkan av en psykisk störning, t ex en demenssjukdom (ÄB 13 kap. 2 §). Ett testamente kan även ogiltigförklaras om det kommit till p g a otillbörlig påverkan på någon p g a dennes oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (ÄB 13 kap. 3 §).

Giltighet av testamente då testatorn lider av demens

Att testatorn led av demens när denne upprättade testamentet är inte i sig en ogiltighetsgrund. Testamenten har i rättspraxis vid flera tillfällen bedömts vara giltiga trots en konstaterad demensdiagnos hos testatorn. Det som är viktigt är att testatorn var medveten om och hade förståelse för vad det var denne skrev under. Rätten har att pröva i varje enskilt fall om testatorns demens var så svår att denne inte förstod innebörden av testamentet. Vill ni hävda otillbörlig påverkan ska ni också visa att testatorns viljefrihet har blivit påverkad och även vem som har utövat inflytandet. Ska testamentet ogiltigförklaras måste det alltså bevisas att testatorn har utsatts för påverkan och i så fall av vem.

Utan att känna till alla omständigheterna vågar jag tyvärr inte göra en bedömning om hur utfallet skulle bli om ni väljer att ta detta till domstol. En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån dess unika omständigheter. Det enda jag kan säga är att en demensdiagnos hos en testator inte är en garanti för att ett testamente ska ogiltigförklaras då vi även måste beakta intresset av att respektera testatorns önskan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98655)