Kan material som inhämtats efter huvudförhandling ligga till grund för dom i tvistemål?

2018-12-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
VårdnadstvistPappan lämnar inte tillbaka sitt barn efter umgänge, gemensam vårdnad. Huvudförhandling har hållits i Tings Rätten. Väntar på DOM om ca två veckor.Nu anlitar pappan barnpsykolog och säger att barnet mår dåligt av att komma hem till mamman igen, att han inte vill.Kan ett intyg från barnpsykolog efter förhandlingarna förändra domslutet i nuläget.?MVH mormor
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har tolkat din fråga så är förutsättningarna att föräldrarna har gemensam vårdnad och att någon av dom vill få ändring i detta enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken.

Tvistemålsreglerna gäller i vårdnadstvister

I en rättegång finns det två olika ordningar som är tillämpliga. Antingen tillämpas reglerna för tvistemål eller så tillämpas reglerna för brottmål. Detta är viktigt att klargöra då olika regler kan gälla för bevisning beroende på om tvistemålsregler eller brottmålsregler gäller. Vårdnadstvister är av speciell karaktär men det har angetts i lagen att tvistemålsreglerna gäller (6 kap. 17 § andra stycket föräldrabalken).

Endast det som förekommit vid huvudförhandlingen ska beaktas

Reglerna i tvistemål hittas främst i 10-18 kap. rättegångsbalken. I rättegångar gäller något som kallas för omedelbarhetsprincipen. Detta betyder att det bara är sådant som förekommit under huvudförhandlingen som får ligga till grund för domen. Som huvudregel kan därför inte ett yttrande från en barnpsykolog som har inhämtats efter huvudförhandlingen beaktas av domarna (17 kap. 2 § rättegångsbalken).

Komplettering till huvudförhandlingen

Undantag till omedelbarhetsprincipen finns dock. Om rätten anser att det är nödvändigt att komplettera utredningen som skett under huvudförhandlingen får en fortsatt eller ny huvudförhandling hållas och om kompletteringen är av enkel art får rätten efter samråd med parterna besluta att utredningen ska inhämtas på annat lämpligt sätt. Enda möjligheten att yttrandet från barnpsykologen tas i beaktande är därför om rätten finner att det behövs komplettering till utredningen. Detta hindrar inte att en part gör rätten uppmärksam på behovet av komplettering, men det är alltså rättens åsikt som gäller. Om en komplettering skulle ske så ska givetvis mamman få ta del av detta och yttra sig över det (43 kap. 14 § rättegångsbalken).

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?