Kan skolan kräva vårdnadshavare på skadestånd på skada som eleven orsakat?

FRÅGA
Hej!Kan skolan kräva ersättning av vårdnadshavare om en elev har sönder något, ex en dator under skoltid? Är det skillnad om det sker med uppsåt eller är en ren olycka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör skadeståndsansvar för sakskada, och jag antar att inget avtal föreligger mellan skolan och eleven om saken i fråga, vilket innebär att skadeståndslagen (SkL) är tillämplig.

Culparegeln

Utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, detta är den så kallade culparegeln enligt 2 kap 1 § SkL. Föräldrar är enligt 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnen från att orsaka skada för annan.

Enligt huvudregeln är alltså eleven den skadeståndsskyldige om eleven uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en sakskada. Rena olyckor är inte skadeståndsgrundande och en bedömning måste alltså göras från fall till fall om skadan uppkom på grund av vårdslöshet eller uppsåt och därmed ska ersättas eller om det var en olycka som inte är skadeståndsgrundande.

Vid en sådan bedömning tar man i princip hänsyn till fyra frågor. (1) Vad var sannolikheten för att skadan skulle uppstå? (2) Kunde skadevållande inse risken för att skada skulle uppstå? (3) Fanns det möjlighet att förebygga skadan? Och (4) Vad var kostnaderna och olägenheterna med sådana förebyggande handlingar?

Vårdnadshavarnas principalansvar

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet orsakar genom brott (3 kap 5 § första stycket SkL). För att skadegörelse ska anses utgöra ett brott krävs just uppsåt. Om sakskadan har uppstått genom vårdslöshet eller genom ren olyckshändelse är alltså inte vårdnadshavaren skadeståndsskyldig.

Denna skadeståndsskyldighet är också kraftigt begränsad och kan maximalt uppgå till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 sek, vilket innebär att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna tillsammans kan bli betalningsskyldiga med maximalt 9 460 sek. Värt att nämna är dock att detta belopp gäller per skadetillfälle, vilket gör att beloppet kan bli betydligt större än så om skadeståndsskyldigheten avser flera olika händelser.

Om skadan uppstått genom brott och vårdnadshavaren blir ersättningsskyldig genom principalansvaret kommer eleven och vårdnadshavarna solidariskt ansvara för skadeståndet enligt 6 kap 4 § SkL. Vårdnadshavarnas skadestånd kommer dock att begränsas till maximalt 9 460 sek per skadetillfälle. Belopp som överstiger detta kommer få utkrävas av eleven.

Jämkning av föräldrars principalansvar:

I 3 kap 6 § SkL finns en särskild bestämmelse om jämkning (nedsättning) av vårdnadshavares principalansvar. Utgångspunkten är att principalansvaret ska tillämpas oavsett om vårdnadshavaren agerat försumligt i något avseende eller inte men jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från denna princip. I förarbetena nämns till exempel att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.

Jämkning av elevens skadeståndsansvar:

Om eleven är under 18 år finns en stor sannolikhet att ett högre skadeståndsansvar kommer att jämkas. Den som är under 18 år ska ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, vilken typ av skada det rör sig om, med mera (2 kap 4 § SkL).

Skadeståndet kan också jämkas om det anses vara oskäligt betungande med hänsyn till elevens ekonomiska förhållanden enligt 6 kap 2 § SkL.

Slutord

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att eleven är skadeståndsskyldig för sakskada som orsakats med uppsåt eller vårdslöshet. Vårdnadshavarna är dock solidariskt skadeståndsskyldiga genom principalansvaret om skadan uppstod genom brott eller kränkning. Gränsen för principalansvaret går dock vid 9 460 sek per skadetillfälle och elevens skadestånd kan jämkas. Slutligen utgår inget skadestånd om skadan anses uppkommit genom ren olyckshändelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97716)