Kapitalvinst vid arvskifte

2018-10-27 i Reavinstskatt
FRÅGA
Kommer att dela ett arv med skogsfastighet med min bror, han ska lösa ut mig från fastigheten, blir det samma skatt om han köper "min halva" av dödsboet direkt eller om han köper av mig då bodelningen gjorts?Vad jag har förstått så om han köper min andel "av mig" så ska jag skatta 22% på de pengarna jag får in på försäljningen, Finns inga skulder eller dylikt på fastigheten.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att arvskiftet ännu inte är avslutat. Skatten du undrar över är kapitalvinstskatten som ibland också kallas för reavinstskatt. Denna regleras i inkomstskattelagen som här kommer att förkortas IL. Först kommer jag att redogöra för hur beskattningen fungerar för att sedan säga något om din situation.

Kapitalvinst

Kapitalvinst är den vinst som man gör vid en avyttring av en tillgång, alltså vid försäljning eller liknande överlåtelse (IL 44 kap. 3 §). Kapitalvinsten är något förenklat skillnaden mellan det värde som fastigheten köptes för och det värde man får vid en försäljning (IL 44 kap. 13 §). Eftersom man inte köper fastigheten vid arv räknas istället kapitalvinsten ut på det belopp som arvlåtaren köpte fastigheten för. Det uttrycks som att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (IL 44 kap. 21 §). Det är sedan kapitalvinsten som beskattas.

Typ av fastighet

Hur vinsten på fastigheten kommer att beskattas är beroende på vilken typ av fastighet det är frågan om. Du skriver att det är en skogsfastighet men hur den bedöms skattemässigt är beroende på fastighetens användningsområde. Lagen skiljer nämligen mellan två typer av fastigheter, privatbostadsfastighet och näringsfastighet (IL 2 kap. 13 och 14 §). För att det ska klassas som en privatbostadsfastighet krävs något förenklat att det på marken finns en bostad av något slag och att bostaden används som permanent boende eller fritidsbostad. Uppfyller fastigheten inte definitionen privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Skattesatsen på vinsten är något förenklat 22% för privatbostadsfastighet och 27% för näringsfastighet (IL 45 kap. 33 §).

Är fastigheten en privatbostadsfastighet och du vill räkna lite på vad skatten kommer att landa på har Skatteverket ett väldigt smidigt verktyg för beräkningshjälp på sin hemsida. På hemsidan finns också information om försäljning av både privatbostadsfastighet och näringsfastighet.

Arvskifte

Själva arvskiftet utlöser inte någon skatt eftersom fastigheten inte avyttras. Däremot är så att säga fastigheten "belastad" med en latent kostnad som kommer att utlösas den dag då arvtagaren säljer fastigheten. Av denna anledning är det brukligt att man vid arvskifte värderar fastigheten till marknadsvärdet med avdrag för en uppskattad kapitalvinstskatt och mäklarkostnader som kommer uppstå vid en framtida försäljning. Detta gör man för att arvskiftet ska bli så jämnt som möjligt mellan arvtagarna.

Sammanfattning

Löser din bror ut dig vid arvskiftet kommer inte någon kapitalvinstskatt att bli aktuell i det skedet. Däremot är det som sagt brukligt att man drar av beräknad skatt och arvoden på värderingen vid skiftet. Därmed blir summan du får i skiftet ändå minskad med det belopp som du annars hade fått skatta.

Om ni däremot skiftar fastigheten först och din bror sedan köper din andel av fastigheten från dig kommer du behöva skatta på vinsten. Detta eftersom det då är ett regelrätt köp mellan dig och din bror.

Rent ekonomiskt skiljer sig sannolikt inte de två alternativen nämnvärt. Däremot blir det ju ännu ett moment om ni väljer att skifta fastigheten först och sedan genomför överlåtelsen. Detta kan ge mer arbete vid registrering i fastighetsregistret och kommer då också att kräva lite arbete för dig vid deklarationen av försäljningen.

Jag hoppas detta besvarade din fråga! Är det något annat du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Fick du svar på din fråga?