Kapitalvinst vid försäljning av fastighet erhållen genom gåva

FRÅGA
Hej, skall sälja en fastighet som jag fått i gåva. priset ca 3,0 milj. mina föräldrar köpte huset 1970 för 390.000:- kronor. hela andra etaget, som var vind, vinterbonades och byggdes om. det var en stor operation men jag har inga handlingar som styrker detta. hur behandla detta vid uträkning av reavinsten ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig tillLawline med din fråga!

I svensk skatterätt gäller för gåvorden så kallade kontinuitetsprincipen som återfinns i inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Den innebär att gåvotagarenträder i gåvogivarens skattemässiga situation. Din reavinst beräknas alltså somom dina föräldrar hade sålt huset själva vid den här tidpunkten.

Enligt 44 kap. 13 § beräknaskapitalvinsten som ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med bådeutgifterna för avyttringen (mäklararvode o.d.) och omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet definieras i 44kap. 14 §. Det består av anskaffningsutgifterna och förbättringsutgifterna.För fastigheter bestäms förbättringsutgifterna av 45 kap. 11-15 §§. Där framgåratt förbättrande reparationer och underhåll endast får räknas med i omkostnadsbeloppetfem beskattningsår efter att de utförts och då bara till den del åtgärdernamedfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttring än vid förvärvet.Utgifter för att bevara fastigheten i sitt ursprungliga skick betraktas avlagstiftaren som levnadskostnader vilka inte är avdragsgilla. Förbättringsutgifterfår bara räknas med i omkostnadsbeloppet de år då de sammanlagt har överstigit5000 kronor.

Dessa utgifter är upp till dig att bevisaatt du har haft och utan några bevis i form av kvitton, avtal eller liknandekan det vara svårt att vinna framgång i den frågan. Lyckas du inte bevisa attdu haft några förbättringsutgifter beräknas alltså kapitalvinsten som försäljningssummanminskad med anskaffningsutgifterna. 3 000 000 – 390 000 = 2 610 000 kronor.

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)