Måste ett hyresavtal vara undertecknat för att gälla?

2021-09-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Har ni möjlighet att granska ett kontrakt för andrahandsuthyrning huruvida det är giltigt eller ej (gällande signering)?Frågan, om kontraktet av ena parten är signerat för hand och av andra parten (mig) är bara namnförtydligande skrivit via Word men ej signerat varken för hand eller digitalt - är kontraktet då giltigt pga mitt namnförtydligande skrivet via Word eller är det då att ses som att jag inte skrivit under? Jag betalar gärna för er support.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är jordabalken (JB). Avtalsgranskning är dock ingenting som erbjuds inom ramen för vår expresstjänst, vilken du numera har nyttjat. Sådant måste hänskjutas till vår ordinarie byråverksamhet. När det sedan gäller din andra fråga om avtalets giltighet kan följande anföras.

Hyresavtal är formlösa avtal, vilket innebär att det inte finns några formkrav för den här typen av avtal. Hyresavtal kan således ingås muntligt. När det gäller köp av fastighet (fast egendom) råder dock motsatsförhållandet, 4 kap. 1 § 1 st. JB vari det anges att köp av fast egendom sluts genom upprättande av köpehandling som underskrivs av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen.

Men ett hyresavtal blir giltigt från den dag som hyresvärden och hyresgästen bestämmer sig för att hyresförhållandet ska börja löpa. Hyresavtalet gäller sedan på obestämd tid om ingenting annat har avtalats och ett sådant avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap. 3 § 1 st. JB. Enligt 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB kan ett hyresavtal som gäller för obestämd tid, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen när avtalet avser en bostadslägenhet.

I 12 kap. 2 § 1 st. JB att hyresavtal ska upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Det är med andra ord inget krav att avtalet måste manifesteras i skrift, men om någon av parterna vill ha skriftlig dokumentation ska sådan upprättas. Det skriftliga hyresavtalet får egentligen bara funktionen av ett rent bevismedel, hyresavtalet är alltså alltjämt lika giltigt utan kontraktet och detta återigen mot bakgrund av avsaknaden av lagstadgade formkrav.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis är, såvitt jag kan bedöma, det aktuella hyresavtalet giltigt trots att din underskrift saknas. Men det förutsätter naturligtvis att det redan från början fanns en överenskommelse avseende uthyrning.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis vara dig behjälplig med den efterfrågade avtalsgranskningen eller vid upprättandet av andra avtal och/eller annan välbehövlig dokumentation.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?