Motionsrätt ekonomisk förening

2021-05-12 i Föreningar
FRÅGA
Är det lagstadgat att en motionsrätt ska finnas i ekonomiska föreningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om ekonomiska föreningar finns i lag om ekonomiska föreningar (LEF).

Rätt till ärendebehandling
Enligt 6 kap. 15 § LEF har en medlem rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid en föreningsstämma, om denne skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska framställas på det sätt och inom den tid som har bestämts i stadgarna, om stadgarna innehåller bestämmelser om saken. Med ärende förstås en för föreningen relevant fråga som kan bli föremål för ett beslut av föreningsstämman.

Ovanstående lagrum ger alltså stöd för att medlemmar har motionsrätt i ekonomiska föreningar. Föreningens stadga kompletterar bestämmelsen när det gäller hur och när som motionen ska framställas.

Hoppas informationen besvarar din fråga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (515)
2021-06-21 I en bostadsrättsförening får styrelsen rösta på sig själv vid omval på stämman?
2021-06-17 Vilka krav ställs på en ideell förening och vilka åtgärder kan en medlem vidta vid stadgebrott?
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?

Alla besvarade frågor (93266)