När avbryts preskription?

2021-10-28 i Preskription
FRÅGA
Ett inkassoföretag har skickat en fordran vidare till tingsrätten som jag överklagade hos kronofogden angående en gammal skuld från 2009 som jag har trott vara preskriberad. Jag har varit utomlands mellan 2009-2018 och har skickat 26 sidor med dokument som bevisar att jag bott där. Jag har dock fortfarande varit folkbokförd hos min mamma i Sverige då jag inte planerade att stanna så länge. Inkasso säger att dom skickat påminnelse dit och att preskriptionsavbrott har skett men jag har ju inte mottagit dessa. Jag vill inte ge mig i denna sak men vad är chanserna att tingsrätten går på inkassoföretagets linje?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga om preskription regleras i preskriptionslagen.

Då det inte framgår av din fråga om vilken typ av fordran det handlar om kan jag bara kort nämna att fordran som huvudregel preskriberas efter 10 år om inte preskriptionen avbryts (2 § första stycket) och fordran mot en konsument preskriberas efter 3 år om inte preskriptionen avbryts (2 § andra stycket).

Hur och när föreligger preskriptionsavbrott?

Preskription avbryts genom flera olika sätt, bl.a. genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (5 § 2). Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt från dagen för avbrottet (6 §)

Enligt lagens proposition anses preskriptionen inte avbruten förrän gäldenären har fått kännedom om den preskriptionsavbrytande åtgärden. Om borgenären skickar ett brev med krav eller erinran till gäldenären, måste brevet ha kommit gäldenären till handa före preskriptionstidens utgång. Och om borgenären väcker talan vid domstol, måste gäldenären ha delgetts stämningsansökan för att preskriptionen skall anses avbruten.

I NJA 2007 s. 157 uttalade HD att ett enstaka brev som utrett eller ostridigt avsänts till gäldenären inte är tillräckligt som bevisning för att gäldenären också mottagit brevet, men att när det är fråga om flera försändelser är möjligheten att inte åtminstone någon försändelse nått gäldenären närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger.

I ett fall från 2012 (NJA 2012 s 172) ansåg HD att ett preskriptionsavbrott föreligger när en borgenär har skickat ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes folkbokföringsadresser trots gäldenärens invändning att han inte har bott på adresserna och inte tagit del av kravbreven.

I NJA 2016 s 332 Uttalade HD att om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits. I det här fallet har borgenären skickat breven till gäldenärens folkbokföringsadress. För att ett preskriptionsavbrott inte ska anses föreligga krävs att gäldenären har en tänkbar förklaring till att han inte skulle ha fått något av breven eller i övrigt finns det någon omständighet som talar emot att breven har kommit fram till honom

Svar på din fråga

Med hänsyn till ovannämnda praxis skulle jag nog säga att tingsrätten kommer att finna att preskriptionen har avbrutits. Huvudregeln är att det ska komma till gäldenärens besittning. Men när det är fråga om flera brev är det svårt för gäldenären att bevisa att denne inte har fått tag i brevet alls. Dessutom tycks det vara tillräckligt att skicka till gäldenärens folkbokföringsadress eftersom denne tycks ha anledning att bevaka post som kommer till den adressen.

Det är dock inte omöjligt att tingsrätten kommer fram till en annan slutsats. Som framgår av praxis måste du då kunna ha en tänkbar förklaring till att du inte skulle ha fått något av breven eller i övrigt finns det någon omständighet som talar emot att breven har kommit fram till dig för att tingsrätten ska inte finna att preskriptionen har avbrutits.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98564)