När får beslag genomföras?

2020-05-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När får beslag genomföras?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beslag har till syfte att säkra tillgången till ett visst föremål. Det finns regler om beslag i flera lagar. De regler som framförallt blir aktuella för din fråga är de som finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB).

Beslag får beslutas vid alla typer av brott och under alla stadier av en förundersökning. Det betyder att beslag får beslutas innan det finns misstanke mot någon bestämd person. Det är tillräckligt att förundersökningen är inledd. Detta gäller också efter det att åtal har väckts och under rättegången. Ett föremål kan även beslagtas i samband med en dom (27 kap. 8 § femte stycket RB).

I lagen framgår det att beslag kan förekomma om en av fyra förutsättningar är uppfyllda och om föremålet uppnår misstankegraden "skäligen kan antas" (27 kap. 1 § första stycket RB). Nedan följer de förutsättningarna för beslag:

Föremål som skäligen kan antas
1. ha betydelse för utredning om brott
2. vara avhänt någon genom brott
3. vara förverkat på grund av brott
4. ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken
får tas i beslag.

1. Kan antas ha betydelse för utredning om brott
Om ett föremål för spanings- eller förundersökningsarbetet framåt är det ett föremål som kan antas ha betydelse för utredningen. Detsamma gäller för ett föremål som kan vara direkt bevis för att den misstänkte är skyldig.

2. Kan antas vara avhänt någon genom brott
I dessa fall syftar beslaget till att egendomen ska kunna återställas till målsäganden.

3. Kan antas vara förverkat på grund av brott
Med förverkat avser man förverkande av en sak. Ett exempel är om någon påträffas på bar gärning när hen begår brott enligt fiskelagen, då får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller kan antas bli föremål för förverkande enligt vad som sägs i lagen. Ett annat exempel är narkotika som tas i beslag och förverkas enligt bestämmelserna i narkotikastrafflagen.

4. Kan antas ha betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken
Här måste man alltså titta på bestämmelsen i rubriken. Bestämmelsen stadgar att om någon döms för brott för vilket det är angett fängelse i fyra år eller mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte (bland annat där förutsättning för straffansvar är att gärningen innebär vinning eller brott som till sin karaktär är sådana att de kan ge utbyte, till exempel narkotikabrott), ska egendom förklaras förverkad. Det måste dock framstå som klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Exempel på föremål som kan tas i beslag är sådana handlingar som kan ge information om äganderätten till kapitalvaror, tillgodohavanden i utländska banker eller innehav av fastigheter utomlands.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?