När måste misstankegraden delges den misstänkte?

2021-10-06 i Förundersökning
FRÅGA
Hejjag är en företagare från Halmstad som är åtalad för näringspennings tvättmin frågan är kring förundersökningen som pågick innanenligt åklagare så beslutade han att "skäligen misstänka mig för den brott" 25/10-2019, och detta har han diariefört samma datumförhörde han mig 2/6-2020 och först då har han gett mig delgivning om skäliga misstanke det har gått mer än 6 månader mellan fattade beslut och delgivningengjorde åklagare rätt eller hade han skyldighet att informera mig innan 2/6-2020?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FUK). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

I 23 kap. 18 § 1 st. RB sägs att när förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs. Skälig misstanke är en högre misstankegrad än uttrycket "kan misstänkas" och syftet med underrättelsen är att den misstänkte ska kunna utnyttja sin rätt till försvarare och i övrigt på ett adekvat sätt kunna tillvarata sina intressen. Den nyss nämnda lagparagrafen är således helt central för den misstänktes rättssäkerhet, se prop. 2016/17:68, s. 31. Underrättelsen ska lämnas redan när förhöret påbörjas och den bör specificeras för att undvika tveksamheter om vilket brottsligt handlande som avses. Varje enskildhet behöver dock inte vara klarlagd, men uppgifterna måste ändå konkretiseras i görligaste mån.

Men skyldigheten att underrätta om misstankegraden "skäligen misstänkt" gäller först när förhör hålls med den misstänkte och detta trots att misstanken kan ha förelegat under lång tid. Det innebär att det inte föreligger någon skyldighet att kalla till förhör endast för att en misstanke uppstått. I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om misstanken ska däremot han eller hon enligt 12 § FUK också underrättas om sin rätt att 1. anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad, 2. få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § RB, 3. vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt och 4. inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan konstateras att om det första förhöret hölls med dig den 2 juni 2020 och du då blev delgiven som skäligen misstänkt för det aktuella brottet har åklagaren enligt min mening inte gjort någonting fel. Men skulle förhör ha hållits med dig tidigare, dvs. efter den 25 oktober 2019 men innan den 2 juni 2020, kan det finnas skäl att rikta kritik mot åklagaren. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det dock svårt att göra en ordentlig bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon torsdag den 7/10 kl 19.15. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (569)
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?
2021-10-31 Hur väcks ett åtal?

Alla besvarade frågor (97352)