När preskriberas en fordran ?

2018-11-26 i Preskription
FRÅGA
Vi är 5 syskon, Om det finns en skuld till en person (2 av syskonens mamma) , som det inte finns några bevis på om denna skuld är betald. Det finns ett tingrättsbeslut från 1984 att personen som är död är skyldig en annan person x antal kronor.Måste vi lagligt sätt betala denna skuld innan arvet delas ut eller kan vi bestrida detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta om du och dina syskon som arvingar måste betala en skuld som den avlidne inte betalat till en viss person innan hen avled.

Du nämner att det inte finns några bevis på skulden men jag skulle däremot vilja säga att tingsrättsbeslutet är ett skriftligt bevis på att en skuld finns som ska betalas. Vad som blir speciellt viktigt i ert fall är när denna skulden [person x:s fordran på betalning] preskriberas, d.v.s upphör att gälla.

Regler om preskription

Som huvudregel preskriberas en fordran efter tio år, alternativt efter tre år om den avlidnes skuld är till en näringsidkare [2 § preskriptionslag]. Preskription kan dock infalla tidigare och senare om ett s.k preskriptionsavbrott inträffar [5 § preskriptionslag]. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden stoppas och påbörjas på nytt igen med en löptid på tio år [vid skuld till privatperson] eller tre år [vid skuld till näringsidkare] från den dag som avbrottet inträffade! [6 § preskriptionslag]. Avbrottet uppkommer:

1.Om den avlidne betalt skulden eller

2. Om den person hen är skuldsatt hos väckt talan i domstol alternativt hos kronofogdemyndigheten om att få betalt, eller

3. Om den person hen är skuldsatt hos har skickat en betalningspåminnelse inom den tioåriga / treåriga preskriptionstiden [beroende på om skulden var till en privatperson eller en näringsidkare].

Detta innebär alltså att om den avlidne exempelvis fått en betalningspåminnelse åtta år efter tingsrättsbeslutet [år 1992] så stoppas preskriptionstiden och börjar om från början, vilket innebär att fordran på betalning inte löper ut förrän tio år eller tre år efter dagen där betalningspåminnelsen kom.

Eftersom skulden i ert fall uppkom 1984 och det inte verkar som att ni fått någon betalningspåminnelse under tiden eller fått en talan väckt gentemot den avlidne i rättegång, är fordran preskriberad och därmed förfallen [8 § preskriptionslag]. Det innebär att ni som arvingar inte ska behöva betala av skulden. Om det varit så att fordran inte var preskriberad skulle ni behövt se till att skulden betalades innan arvet kunde skiftas [21 kap. 4 § ärvdabalken].

Som svar på din fråga: Ni behöver inte betala skulden, förutsatt att den person som den avlidne var skuldsatt hos inte har skickat en betalningspåminnelse eller väckt talan i domstol, eller kontaktat kronofogden om att få betalt innan fordran hade preskriberats. Om den avlidne var skuldsatt hos en näringsidkare preskriberades fordran tre år efter dess uppkomst [år 1987 om inga preskriptionsavbrott gjordes. Om avbrott gjordes preskriberas fordran tre år från avbrottet] och om det var hos en privatperson preskriberades fordran tio år efter dess uppkomst [år 1994 om inga preskriptionsavbrott gjordes. Om avbrott gjordes preskriberas fordran tio år från avbrottet].

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91196)