Näringsbetingade andelar

2021-05-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej Jag har genom ett AB fått köpa andelar i några nystartade fastighetsbolag. Verksamheten är "bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter". 2020 köpte ett stort fastighetsbolag med samma verksamhet som i de bolag som jag ägde liten del av, upp dessa bolag. Jag har istället fått aktier i ett börsnoterat fastighetsbolag värda 1 mkr mer än jag hade köpt de första andelarna i bolagen för. Är andelarna som jag sålde näringsbetingade? Ser ut som att enligt SKV; "En andel i ett privatbostadsföretag kan inte vara näringsbetingad". Stämmer det? Jag bokför väl denna som en försäljning med ca 1 mkr i vinst? Det är då vinst på kapitalplaceringsaktier? Vad är skatten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Endast aktier klassificerade som kapitaltillgångar kan utgöra näringsbetingade aktier om de uppfyller förutsättningar som krävs för att vara näringsbetingade enligt 24:32-42 Inkomstskattelagen (IL). Om en aktie inte uppfyller kraven för en näringsbetingad andel ska den istället klassas som en kapitalplaceringsaktie och beskattas enligt huvudregeln i 15:1 IL. Enligt 25:2 2 st. IL är en kapitaltillgång andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar samt inventarier. Men om en aktie kan klassificeras som en näringsbetingad andel då kommer en eventuell utdelning eller vinst vid försäljning på aktien inte beskattas.

När en andel är näringsbetingad

De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en andel ska anses vara näringsbetingad framgår av 24:32-33 IL. För det första måste det vara fråga om en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. För det andra måste andelen ägas av en juridisk person och denna juridiska person måste antingen vara; (1) ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag, eller (2) en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap., eller, (3) en svensk sparbank, eller (4) ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller, (5) ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4. För det tredje måste andelen uppfylla förutsättningarna i 24:33 IL för att kunna betraktas som en näringsbetingad andel.

För att ägandet ska vara näringsbetingat krävs dessutom att andelen ska vara en kapitaltillgång och antingen (1) icke marknadsnoterad (dvs. måste vara en onoterad aktie), eller (2) i det fall aktien är marknadsnoterad så måste det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar 10% eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. Eller (3) om det rör sig om ett marknadsnoterat aktiebolag och röstetalet motsvarar mindre än 10% av röstetalet då kan tredje punkten aktualiseras. Enligt punkten tre kan innehavet betingas av rörelsen.

Enligt 24:33 3 st. IL anses en andel i ett privatbostadsföretag inte näringsbetingad. Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet (1) till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller (2) uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget (2:17 IL).

Sammanfattning

Om jag har förstått dig rätt så har ditt aktiebolag ägt aktier i de nystartade fastighetsbolagen. Dessa aktier har aktiebolaget sedan sålt till uppköparen (dvs. det stora fastighetsbolaget) i utbyte mot aktier i ett börsnoterat fastighetsbolag värda 1 mkr mer än de andelar aktiebolaget hade. För att aktiebolaget ska slippa skatta vinsten så behöver förutsättningarna som jag nämnt ovan vara uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (560)
2021-08-02 Slottsregeln
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-30 Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?
2021-06-22 Skatt vid bodelning

Alla besvarade frågor (94603)