Nedlagd förundersökning, åtelsunderlåtelse och överprövning av beslut

2021-05-11 i Förundersökning
FRÅGA
Hejsan! Har en fråga jag skulle villa få ett svar på.Vad står åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken för.Har fått min egen förundersökning nerlagd .Jag har gjort en egen anmälan till ekobrotts myndigheten om mitt grova bedrägeri jag är utsatt av min son. Han är dömd för grova bedrägerier 22 miljoner och sitter fortfarande häktad.Han har suttit häktad 8månader än så länge.De släpper inte honom för han sticker .Kan jag göra en överprövning om min förundersökning hos ekobrotts myndigheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så vill du veta vad åtalsunderlåtelse innebär och om du kan överpröva en nerlagd förundersökning.

Först vill jag bara förtydliga att åtalsunderlåtelse inte är samma sak som att förundersökningen läggs ner. Jag kommer därför börja med att förklara skillnaden mellan dessa, med hänvisningar till bestämmelser i rättegångsbalken (RB).

Vad innebär det att en förundersökning läggs ner?

Huvudregeln är att det alltid ska inledas en förundersökning så fort det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Men i det fall det är uppenbart att brottet inte går att utreda så får man besluta om att inte inleda en förundersökning (23 kap. 1 § RB).

En förundersökning får även läggas ner i två andra situationer. För det första om utredningen skulle kräva orimligt höga kostnader i förhållande till sakens betydelse och man kan anta att brottets straffvärde inte är högre än fängelse i tre månader. Eller för det andra om man kan anta att brottet kommer leda till åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken.

Om man väljer att lägga ner förundersökningen så innebär det helt enkelt att man beslutar om att avbryta förundersökningen innan man har utrett brottet klart. En nedlagd förundersökning leder inte till några konsekvenser, mer än att brottet inte utreds. Det finns dock alltid en möjlighet att ta upp en nedlagd förundersökning igen om det skulle komma fram ny bevisning.

Vad innebär åtalsunderlåtelse i 20 kap. rättegångsbalken?

Åtalsunderlåtelse regleras i 20 kap. 7 § RB. Här framgår det att en åklagare får besluta att underlåta åtal för brott om någon förutsättning som räknas upp i bestämmelsen är uppfylld. Det kan till exempel handla om att man kan anta att brottet inte skulle leda till högre straff än böter, om man antar att åtal kommer leda till villkorlig dom och särskilda skäl föreligger, om den misstänkte har begått annat brott och det inte krävs påföljd utöver det brottet eller om psykiatrisk vård skulle dömas ut. Dessutom krävs det att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Åtalsunderlåtelse är ett undantag från huvudregeln om att åklagaren alltid ska väcka åtal vid brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 6 § RB).

Åtalsunderlåtelse kan ske efter det att en förundersökning är klar och har delgetts den misstänkte. Beslutet om åtalsunderlåtelse innebär nämligen att åklagaren konstaterar ett en viss person är skyldig till ett visst brott. Detta sker oftast efter att den misstänkte har erkänt brottet. Åtalsunderlåtelsen får sedan samma betydelse som en dom, varpå beslutet om åtalsunderlåtelsen kommer registreras i belastningsregistret. En åtalsunderlåtelse leder dock inte till någon påföljd för den misstänkte.

Kan man överpröva ett beslut om nedlagd förundersökning?

Man kan alltid begära överprövning av ett beslut om nedlagd förundersökning. Första steget är att skicka en begäran om överprövning till den ekobrottskammare som har fattat beslutet om att lägga ner din förundersökning. Skulle du få den nekad så kan du skicka en ny begäran om överprövning till överåklagarens kansli. Mer information om hur du begär en överprövning och vad en sådan begäran ska innehålla finns på Ekobrottsmyndighetens hemsida.

Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Fick du svar på din fråga?