Omkostnadsbelopp för fastighet förvärvad före 1952

2015-06-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej! Jag har fått en fastighet i gåva av mina föräldrar. Gåvovärdet uppgick då 2000 till 325.000 kr. Fastigheten ifråga var i sin tur ett arv som min mor erhöll i samband med arvsskifte 1991 till ett värde av 210.000 kr. Utförliga förbättringar har gjorts men jag har inga kvitton på detta eller annat bevis på att detta gjorts. Nu undrar jag? Hur blir det om jag skulle sälja denna fastighet? Vilket värde skall jag utgå ifrån , dvs som "inköpspris"? Fastigheten är byggd 1930. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Enligt 44 kapitlet 21 § Inkomstskattelagen inträder den som förvärvar en fastighet genom arv eller gåva i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Då du fått fastigheten i gåva respektive din mor fått fastigheten i arv ska således, som huvudregel, det belopp som den personen som din mor ärvde fastigheten från betalat för fastigheten (anskaffningsutgiften) samt kostnaderna för eventuella förbättringar denne gjort användas som omkostnadsbelopp (det värde som motsvarar anskaffningsutgiften för fastigheten samt eventuella kostnader som lagts ned på förbättring av fastigheten) vid beräkningen av hur stor vinst du gjort på en eventuell försäljning av fastigheten.

Om den person som din mor ärvde fastigheten från betalat 210 000 kr för fastigheten (i form av anskaffningsutgift för fastigheten samt i form av kostnader för eventuella förbättringar av fastigheten) ska således detta värde som huvudregel användas som omkostnadsbelopp.

Vad därefter gäller frågan om de omfattande förbättringarna som har gjorts på fastigheten kan räknas in i omkostnadsbeloppet och därmed minska kapitalbeskattningen på en eventuell försäljning av fastigheten så krävs dessvärre bevis för att förbättringarna ska få räknas med i omkostnadsbeloppet. Om du har bilder/ritningar på hur fastigheten såg ut 1930 samt tar bilder på hur fastigheten ser ut nu kan du dock möjligen få tillgodoräkna dig en del av de kostnader som lagts ned. Skatteverket kan då nämligen möjligen, om det genom bilderna framgår att en förbättring av fastigheten har gjorts, göra en uppskattning av vad förbättringarna kan ha kostat, varmed du får räkna med dessa uppskattade kostnader i omkostnadsbeloppet.

Då fastigheten är från 1930-talet finns det emellertid, även om du inte skulle kunna bevisa att förbättringsåtgärder har gjorts på fastigheten, en annan möjlighet för dig att öka ditt omkostnadsbeloppet och därmed minska kapitalbeskattningen vid en eventuell försäljning av fastigheten.

Enligt 45 kapitlet 28 § Inkomstskattelagen får nämligen, vad gäller fastigheter som är förvärvade före år 1952, såsom anskaffningsutgift anses 150 % av fastighetens taxeringsvärde 1952.

Vid en eventuell försäljning av fastigheten kan du således, då fastigheten byggdes 1930 och då du och din mor endast förvärvat fastigheten genom gåva respektive genom arv, alltid såsom omkostnadsbelopp för fastigheten använda dig av det värde som motsvarar 150 % av fastighetens taxeringsvärde 1952. En guide till hur du tar reda på vad taxeringsvärdet på din fastighet var 1952 finner du på Skatteverkets hemsida.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll