Preskription av fordran för underhållsbidrag

2019-03-21 i Preskription
FRÅGA
I en dom från 2005-06 dömdes jag att betala underhållsbidrag på drygt 6 900:-:-/månad för mina 3 barn (kopia på domen finns) "till dess att respektive barn fyllt 18 år". Försäkringskassan bedömde att jag inte hade ekonomisk förmåga att betala underhållsstöd om 1 173:-/barn. Kronofogden har försökt att driva in skulden utan att lyckas. I årets skuldspecifikation från Kronofogden var skulden plötsligt borta. Kronofogden säger att min före detta fru har återkallat ärendet hos dem i juni 2018. Enligt föräldrabalkens 7 kap. 9§ har man 5 år på sig att kräva in skulden efter den ursprungliga förfallodagen (om inte 2 eller 3 stycket gäller vilket det inte gör i mitt fall). Betyder det att man har 5 år på sig att påbörja en åtgärd för att kräva in skulden, eller betyder det att man inte kan kräva in skulden efter 5 år efter ursprungliga förfallodagen? Enligt en familjerättsjurist kan preskriptionslagen gälla i det här fallet vilket innebär att hon har 10 år på sig att förlänga preskriptionen. Stämmer det och i sådana fall från när och vad kan utgöra en förlängning av preskriptionstiden? Vart kan jag vända mig för att kontrollera preskriptionstiden? Barnen är födda 1988 till 1993. Samtliga fortsatte att studera på gymnasiet direkt efter grundskolan. Min enkla fråga är om jag nu kan arbeta och uppbära lön utan att min f.d. kan åberopa denna dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bestämmelsen i 7 kap. 9 § föräldrabalken (FB) ska tolkas samt om preskriptionslagen (PreskL) är tillämplig och vad detta skulle innebära, detta i syfte att avgöra om fordringarna mot dig kan ha preskriberats.

Utredning

I 7 kap. 9 § FB framgår att rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Det är värt att notera att bestämmelsen behandlar preskription av de löpande underhållskraven och inte underhållsskyldigheten som sådan. Det framgår tydligt av proposition 1994/95:25 s. 33 att bestämmelsen är att betrakta som en preskriptionsregel och att tiden är avsedd att vara fem år då den tidigare bestämmelsens tre år ansågs utgöra en sämre avvägning mellan den enskildes intresse av att slippa skulder för gången tid och samhällets och vårdnadshavares intresse att få betalt för sina fordringar. Ingenstans framgår det att regeln ska tolkas på annat sätt än vad som är normalt för preskriptionsregler. Detta innebär enligt min uppfattning att bestämmelsen bör tolkas som att rätten att göra fordran gällande gentemot gäldenären upphör när fem år har gått sedan den ursprungliga förfallodagen.

Enligt min uppfattning kan preskriptionslagen inte tillämpas på fordringar som har sin grund i en dom eller ett beslut om underhållsbidrag eftersom 1 § PreskL anger att lagen endast tillämpas i fall då annat inte är föreskrivet. Eftersom preskription av underhållsbidrag regleras i FB ska alltså PreskL inte tillämpas.

Tillämpat på det aktuella fallet innebär de bestämmelser jag redogjort för ovan att alla fordringar mot dig grundade på domen om underhållsbidrag har preskriberats. Detta eftersom den sista fordran rimligen måste uppkommit någon gång runt 2011 när ditt barn som är fött 1993 fyllde 18 och mer än fem år gått sedan dess. Jag vet inte på vilken grund den familjerättsjurist du diskuterat frågan med hävdade att PreskL skulle vara tillämplig på ditt fall, men min bestämda uppfattning är att så inte är fallet enligt mitt ovanstående resonemang. Angående hur du kan kontrollera preskriptionstiden kan jag bara konstatera att inget givet sätt att göra det finns utan att man helt enkelt får räkna hur lång tid som gått sedan preskriptionstiden började löpa och själv dra en slutsats utifrån det. Det är värt att notera att jag inte är säker på hur eventuella preskriptionsbrytande åtgärder betraktas enligt FB. Att inget finns föreskrivet indikerar rimligen att preskriptionsbrott inte är möjligt, men å andra sidan är det enligt min uppfattning mycket vanligt att preskriptionstider kan brytas. Det ter sig inte orimligt att göra en analog tillämpning av (det vill säga i vårt fall tillämpa) PreskL i just detta avseende, men detta är rena spekulationer från min sida då jag inte kunnat hitta någon källa som behandlar frågan.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är i detta fall att inte göra någonting särskilt då dina barn (jag påminner om att rätten till underhållsbidrag tillkommer barnen och inte deras vårdnadshavare då detta är ett mycket vanligt missförstånd) enligt min uppfattning inte längre kan åberopa fordringarna mot dig på grund av att preskription inträtt. Om möjligt kan du med fördel kontakta den familjerättsjurist du tidigare varit i kontakt med och be denne att utveckla sitt svar då det är fullt tänkbart att denne i egenskap av specialist har en djupare förståelse för ämnet än jag. Jag har dock inte kunnat hitta något som stödjer dennes uppfattning. Ytterligare en tänkbar åtgärd är att kontakta dina barn och upplysa dem om att deras fordringar mot dig preskriberats i syfte att bedöma om de inte delar den uppfattning och har för avsikt att försöka kräva betalning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86680)