Pristillägg enligt konsumenttjänstlagen?

FRÅGA
Vi, privatpersoner, bad en hantverkare hjälpa till med utbyggnad av extrarum på stuga.Uppdraget var att bygga till en kostnad av 120.000, inkl fönster. De skulle delfakturera för att vi skulle ha koll. Därefter skulle vi själva bygga vidare. Det finns inget skrivet men vi har vittnen som deltog vid byggmöte. Vi fick två fakturor, sammanlagt på 42.000.Vi köpte fönster hos annan leverantör för 30. Detta meddelades till arbetsledaren och skulle dras från budgeten. Alltså kvar 48.000 att bygga för.Vi bor på annan ort så kunde inte hålla koll på byggnationen. Sen kommer en faktura på 101.000. Dvs, sammanlagt 53.000 över budgeten som var satt till 120.000.Vi har bestridit fakturan. Deras svar på det var att de skulle riva bort taket.Vi tänker att vi kan betala 120.000 +15% enligt praxis. Resterande delen vill vi ha 30% rabatt på. Det är en mindre ort så vi vill kompromissa så långt som möjligt. Jag har betalat in 81.000 på sista fakturan. Om ärendet går till rättslig prövning, vilka har störst möjlighet till "vinst" Vänligen
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom er fråga berör en tjänst som en näringsidkare har utfört åt er som privatpersoner på fast egendom/ byggnad så är konsumenttjänstlagen, KtjL, tillämplig (1 § KtjL).

Priset

Först och främst är det priset som har avtalats som gäller. En näringsidkare kan dock i vissa fall ha rätt till ett så kallat pristillägg. Detta är fallet om:

om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades. (38 § KtjL).

I ert fall kan den första punkten tänkas bli aktuell och 8 § lyder enligt följande:

"Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar.

Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet

om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär det.

fråga om pristillägg för tilläggsarbete gäller 38 §."

I ert fall har ni visserligen befunnit er på en annan ort under tiden som bygget har fortlöpt men det innebär inte att ni inte har varit anträffbara (2 st.). Det verkar inte heller vara fråga om någon brådskande åtgärd som annars hade kunnat orsaka er skada (3 st.). Med andra ord har näringsidkaren egentligen inte rätt till något pristillägg överhuvudtaget. Om sådan grund hade förelegat hade denne dock haft rätt till 15 % tillägg på det avtalade priset, såvida inget annat har avtalats (36 och 38 § KtjL). Det spelar ingen roll om ni endast har ett muntligt avtal eftersom det inte finns några formkrav för denna typ av avtal.

Sammanfattning och råd

Så länge det inte har varit omöjligt att anträffa er (tex via telefon) under bygget och tilläggsarbetet inte var av sådan brådskande karaktär att det annars hade orsakat er skada så har näringsidkaren egentligen inte rätt till något pristillägg alls. Skulle någon av dessa förutsättningar vara uppfyllda har de dock rätt till ett tillägg på 15 % på det avtalade priset.

Min rekommendation till er är att ni vänder er till näringsidkaren och försöker nå en frivillig uppgörelse, eftersom det både kostar tid och pengar att processa i domstol. Att inte ha ett skriftligt avtal är alltid till ens nackdel i processer, men att ni har vittnen styrker ert påstående. Min bedömning är således att ni har goda utsikter i en eventuell process.

Om näringsidkaren inte går med på ert förslag (förslagsvis ett pristillägg på 15 %) kan ni anmäla denne till Allmänna rekommendationsnämnden här. Nämndens beslut är inte bindande men företagare brukar i allmänhet följa besluten eftersom de annars riskerar att bli "svartlistade". Ett annat alternativ är att ta hjälp av en jurist för att genom en skrivelse få näringsidkaren att ge med sig. I allmänhet brukar de flesta då förstå att det inte är lönt att gå vidare till domstol. Om ni vill ha hjälp med detta kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är ni intresserade av detta eller om ni har några frågor om mitt svar får ni gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?