Proprieborgen och företagshypotek

2020-12-13 i Fordringar
FRÅGA
Hej,För 3 år sedan tog vi ett "bryggerilån" från Carlsberg i samband med att vi övertog en restaurang. De tog en företagsinteckning samt vi gick i personlig borgen för lånet.För 2 år sedan avslutade Carlsberg och Nordea samarbetet med "bryggerilån" och skulden övergick Nordea. I samband med detta skrev vi på ett dokument där det stod att den personliga borgen och företagsinteckningen skulle övergå till Nordea.För 6 månader sedan såldes verksamheten och med köpeskillingen betalades skulden till Nordea då vi förutsatte att dom hade företagsinteckningen. Därefter lämnade vi in en konkursansökan.Konkursförvaltaren upptäckte ganska snart att företagsinteckningen inte lämnats över från Carlsberg till Nordea varför Nordea inte kunde prioriteras! Konkursförvaltaren krävde då återtag från Nordea och fick pengarna. Vi hade förutsatt att inteckningen låg hos Nordea.Idag kom ett inkassokrav från Carlsberg till oss personligen (har ju gått i personlig borgen) på hela beloppet! Jag antar att Nordea har krävt pengarna från Carlsberg (som har företagsinteckningen utan att vi har en skuld till dom längre) och att Carlsberg nu kräver dom av oss?Borde det inte vara så att konkursförvaltaren betalar summan till Carlsberg då som prioriterad fordran?Konkursen är inte avslutad så kan dom då kräva pengar av oss innan ärendet är avslutat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen handelsbalken (HB) och lagen om företagshypotek (FHL).

Utredning

Enligt 10 kap. 9 § HB kan den borgensman som ingått en så kallad proprieborgen krävs på betalning för en fordran under samma förutsättningar som gäldenären; det står med andra ord borgenären fritt att söka betalning från antingen gäldenär eller borgensman efter eget tycke. Skulle borgensmannen krävas på betalning istället för gäldenären har borgensmannen så kallad regressrätt, det vill säga att det då anstår borgensmannen att i sin tur kräva betalat av gäldenären. I 1 kap. 3 § FHL konstateras att säkerhet kan ställas i form av företagshypotek genom att ett så kallat företagsinteckningsbrev överlämnas som säkerhet för en fordran. En fordran måste alltså förekomma för att företagshypotek ska kunna ställas som säkerhet.

Inledningsvis är det värt att konstatera att jag har mycket svårt att med precision besvara din fråga med tanke på omständigheternas komplexitet och den begränsade information jag har tillgång till. Omständigheterna såsom du beskrivit dem hänger enligt min uppfattning inte riktigt ihop. Till exempel är jag osäker på hur det ursprungliga lånet var utformat i förhållande till de två möjliga borgenärerna då din fråga exempelvis kan förstås antingen som att båda parterna var borgenärer eller som att bara en av dem var det men att finansieringen av lånet eller andra aspekter utformats genom ett samarbete mellan de två parterna. Med anledning av de många oklarheterna kommer jag försöka svara på din fråga på ett sätt som kan hjälpa dig oavsett vad som faktiskt skett på mer detaljerad nivå.

Såsom jag tolkar din beskrivning av omständigheterna sålde ni bolagets inkråm för att betala av den fordran som Nordea hade mot er efter att Carlsberg frånträtt avtalsförhållandet. När bolaget sedan försattes i konkurs tolkar jag det som att konkursförvaltaren ansåg att återbetalning skulle återvinnas eftersom Nordeas fordran inte hade varit prioriterad i konkursen då den av någon anledning inte längre åtnjöt säkerhet i form av företagshypotek. I detta skede hade Nordea enligt min uppfattning, förutsatt att ert borgensåtagande var en proprieborgen vilket framstår som sannolikt, kunnat kräva att ni personligen skulle betala fordran. Jag har svårt att förstå varför Nordea i det skedet av allt att döma överlät fordran till Carlsberg som i sin tur krävde betalning av er med stöd av borgensåtagandet. Enligt min preliminära uppfattning är det inte möjligt för en företagsinteckning att finnas utan den fordran som den ställts som säkerhet för och av denna anledning bör Carlsberg, förutsatt att det verkligen helt frånträtt rollen som borgenär, inte kunnat ha kvar denna säkerhet. Förutsatt att borgensåtagandet avser en specifik fordran borde inte heller denna kunnat finnas kvar hos Carlsberg utan att de i någon mån haft kvar egenskapen av borgenär.

Oavsett hur det förhåller sig med de ovan berörda förhållandena så är ni, förutsatt att borgensåtagandet var en proprieborgen, enligt min uppfattning med all sannolikhet skyldiga att betala skulden till Carlsberg som av allt att döma övertagit fordran från Nordea. Därefter kommer ni få söka betalning för er regressfordran gentemot ert bolag, vilket av allt att döma kan bli svårt eftersom det försatts i konkurs och er fordran kommer vara oprioriterad. Det framstår som sannolikt att företagsinteckningen bortföll i samband med att lånet förändrades när Carlsberg frånträdde det ursprungliga avtalet, men detta saknar enligt min uppfattning sannolikt betydelse i den uppkomna situationen eftersom borgensåtagandet tycks ha bestått. Skulle den aktuella fordran avse en summa som ni personligen inte rimligen kan tänkas betala, och om andra förhållanden såsom brister i borgenärens kreditprövning talar för det, kan borgensåtagandet antagligen jämkas enligt 36 § avtalslagen.

Handlingsplan

Jag kan tyvärr inte uttala mig om ert fall med någon säkerhet med tanke på dess omfattning och de oklarheter som föreligger. Om fordran avser ett betydande belopp framstår det dock som mycket sannolikt att ni har behov av att anlita en jurist som kan utreda omständigheterna närmare än vad som är möjligt i detta format. Detta är en tjänst som bland andra tillhandahålls av Lawline via denna länk.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?