Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?

2021-09-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga gällande lagen om rättspsykiatrisk vård. Om man kan konstateras vara under en allvarlig psykiskt störning när ett brott begicks exempelvis mord råder fängelseförbud och man kan alltså inte dömmas till fängelse för det specifika brottet. Men om jag uppfattat det rätt kan man inte heller dömmas till vård om man kan bevisas vara frisk/ under rättegången, innebär det att det därmed går att slippa straff för ett mord man ändå bevisats skyldig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fängelsestraff finns i brottsbalken (BrB), i brottsbalken finns även den lagliga grunden för att besluta om någon ska dömas till rättspsykiatrisk vård. Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) behandlar snarare frågan hur vården ska bedrivas och fungera.

Råder generellt fängelseförbud för människor som begått ett brott under en allvarlig psykisk störning?
Det råder inget fängelseförbud för människor som begått ett brott under en allvarlig psykisk störning. Den som har begått ett brott under en allvarlig psykisk störning ska visserligen i första hand dömas till en annan påföljd i fängelse (rättspsykiatrisk vård). Personen får dock dömas till fängelse istället för en annan påföljd om det finns synnerliga skäl (30 kap. 6 § BrB). När rätten ska avgöra om det finns synnerliga skäl som gör att den tilltalade ska dömas till fängelse, ska den bland annat ta hänsyn till:

om brottet har ett högt straffvärde, samt om den tilltalade saknar behov av psykisk vård.

Detta är alltså omständigheter som talar för att personen ska dömas till fängelse istället för rättspsykiatrisk vård.

Kan en person som gjort sig skyldig till mord under påverkan av allvarlig psykisk störning inte dömas till fängelse?
Om ett brott har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten överlämna den tilltalade till rättspsykiatrisk vård, om det är påkallat med hänsyn till personens psykiska tillstånd (31 kap. 3 § BrB). Det är alltså en alternativ påföljd till fängelse. Men rätten får fortfarande döma personen till fängelse om synnerliga skäl föreligger som jag beskrev ovan. Du nämner mord som ett exempel, låt säga att en person har begått ett mord under en allvarlig psykisk störning men vid tiden för rättegången har personen inte längre ett vårdbehov. Denne person skulle förmodligen dömas till fängelse. Detta eftersom mord i regel har ett högt straffvärde, och personen saknar ett behov av psykisk vård, alltså sådana skäl som talar för fängelsestraff trots att brottet begicks under påverkan av allvarlig psykisk störning.

Att personen inte längre lider av en allvarlig psykisk störning vid rättegångstillfället innebär alltså inte att personen inte får någon påföljd, utan snarare talar detta för att personen riskerar fängelse istället för rättspsykiatrisk vård.

Det finns dock ett undantag
Om den tilltalade helt har saknat förmåga att inse gärningens innebörd, eller saknat förmåga att anpassa sitt handlande ska denne inte dömas till fängelse och istället vara fri från påföljd (30 kap. 6 § andra stycket BrB). Enligt min bedömning krävs troligtvis ganska mycket för en sådan slutsats. Den gäller inte heller om man begått brottet under exempelvis en psykos som man själv har orsakat genom exempelvis droganvändning. Bestämmelsen kan liknas vid tillräknelighetskrav som ofta råder i andra länder, dvs att allvarligt psykiskt sjuka personer aldrig kan räknas som ansvariga (tillräkneliga) för sina brottsliga gärningar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96583)