Ränta för skadestånd p.g.a. uppsåtligt brott

FRÅGA
Hejsan väntar på skadestånd på 5500kr +ränta och undrar hur mycket räntan ligger på? Blev misshandlad den 6/1 i år så vad kan slutsumman bli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att avgöra hur hög räntan blir för ett skadestånd tillämpas Räntelagen.


Hur ska dröjsmålsräntan beräknas?

När en fordran (i detta fall ett krav på en prestation i form av pengar) som avser skadestånd med anledning av uppsåtligt brott ska ränta betalas från och med dagen för skadans uppkomst (4 § 5 st. Räntelagen). Detta innebär i det aktuella fallet att fordran räknas som förfallen från och med den dagen när misshandeln ägde rum. I och med det måste gäldenären (den som är förpliktad att betala fordran) även betala ränta på skadeståndet från aktuellt datum (sedan 2018-01-06 i detta fall).

Anledningen till denna reglering är att skadeståndet med ränta har en reparativ funktion. Om den skadelidande har drabbats av t.ex. en personskada i samband med ett uppsåtligt brott ska denne få ersättning för inkomstförlust, sjukhuskostnader m.m. utöver den ekonomiska kompensationen som skadeståndet ska ge.

I aktuellt fall beräknas räntan enligt den referensränta som gällde när gärningen ägde rum adderat med 8 procentenheter (6 § 1 st. Räntelagen). Referensräntan bestäms för varje kalenderhalvår genom beslut av Riksbanken (9 § Räntelagen).

Den 6 januari 2018 (datumet för misshandeln) låg referensräntan på -0,50%. Adderat med 8 procentenheter blir aktuell ränta 7,50% (enligt riksbankens hemsida).


Hur stor blir summan (skadestånd + ränta)?

- Belopp (skadeståndet): 5 500 kr

- Aktuell ränta: 7,50%

- Datumet vid tiden för misshandeln: 2018-01-06

- Antalet dagar mellan misshandeln och dags dato (2018-01-06—2018-09-18): 256 dagar

- 7,5% av 5500 (0,075*5500) = 412,5 kr, detta är vad ränta blir i kronor per år

- 412,5 kr genom 365 dagar (412,5/365) ≈ 1,130 kr, detta är vad räntan blir i kronor per dygn

- 1,130 kr multiplicerat med 256 dagar (1,130*256) ≈ 289 kr, detta är räntan för aktuellt tidsintervall

- Summa (skadestånd + ränta): 5 500 kr+289 kr = 5 789 kr

- Slutsumman blir 5 789 kr!

Kronofogdemyndigheten har ett smidigt verktyg för att räkna ut ränta (här)

Väl mött!

Ellinor Hedgren Rylander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll