Rätt till information vid ett frihetsberövande

FRÅGA
Hej!Måste en polis, vid ett gripande, ge skäl till varför personen frihetsberövas?
SVAR

Hej,

Tack för dinfråga!

I 24 kap. 9 §rättegångsbalken (se: här) stadgas det att när någon grips eller anhålls ska den frihetsberövade fåbesked om det brott som han eller hon är misstänkt för samt grunden förfrihetsberövandet. Lagbestämmelsen grundar sig på artikel 5.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskligarättigheterna och de grundläggande friheterna (se: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSuédois.pdf)

Härmed haralltså den frihetsberövande personen rätt, att i samband med gripande, få besked omdet brott denne är misstänkt för samt grunderna för frihetsberövandet.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?