Rätten till ersättning efter preskriptionstid

2019-05-28 i Preskription
FRÅGA
Min fru fick konstaterad benröta som barn, läkare sa då att hon var född med benröta, förra året kom det fram att hon inte alls var född med med benröta, utan fick staffolikocker 4 dagar efter födseln . Hon föddes 1955 och har gått igenom ca30 operationer p.g.a. detta misstag som sjukhuset gjorde.Finns det någon möjlighet att få någon sorts ersättning så här lång tid efter ?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


I Sverige har vi en allmän preskriptionstid på tio år, om inget annat framgår av speciallag. Detta stipuleras i 1 § och 2 § preskriptionslag (1981:130). I detta fall är det fråga om en patientskada, varför patientskadelagen (1996:799) är tillämplig.

Vad gäller avseende preskriptionstiden i ert fall?

Som huvudregel måste den som vill ha ersättning enligt patientskadelagen (PSL) väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Detta framgår av 23 § första stycket PSL. Det finns dock ett undantag till tioårsregeln i 24 § PSL. Av detta lagrum kan man utläsa att en talan får väckas även efter tio år endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Denna bedömning tar alltså sikte på vilka möjligheter den skadelidande objektivt sett har haft att framställa ett krav inom tidsfristen. Möjligtvis skulle man kunna argumentera för att ni inte har haft någon möjlighet att veta att sjukdomen inte varit medfödd förrän i fjol.

Patientskadeersättning bestäms enligt bestämmelserna i skadeståndslagen, 8 § PSL.

Vad innebär detta för er?

Utifrån vad som redogjorts för ovan anser jag att det finns en möjlighet för er att väcka talan i domstol, även om preskriptionstiden har gått ut. Detta under förutsättning att ni kan visa att det finns synnerliga skäl. I ert fall skulle det kunna vara läkarens felbedömning som gjordes vid födseln. Utöver detta ska ni även kunna visa på att det finns ett orsakssamband mellan skadan och läkarens felbedömning. Jag måste dock säga att det är svårt att vinna i domstol, då undantaget tolkas restriktivt. Dessutom bör man ha i åtanke att det kan bli dyra rättegångskostnader. För mer information om detta råder jag er att ta kontakt med Lawlines juristbyrå.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86683)