Regler om husrannsakan

2019-06-25 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Jag skulle behöva hjälp med vad det fins för lagar och regler,, för polisen när dom gör tillslag till ett lager som magaserar för privatpersoner, bohags flytt och dokument med sekretess med mera, dom som jobbar vet att det är helt förbjudet endligt lag att öppna lådor eller kolla vad som fins.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta mer om vad som gäller när polisen genomför en husrannsakan. Regler om husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB).

Enligt 28 kap. 1 - 3 §§ RB finns tre situationer då polisen får genomföra en husrannsakan. Den första kallas en reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB, där polisen genomsöker hus, rum eller förvaringsställe efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. Eftersöks en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras genomförs en personell husrannsakan i enlighet med 28 kap. 2 och 2a §§ RB. Den tredje typen av husrannsakan är den som sker i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller i lokal som inte är tillgänglig för allmänheten men som används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, se vidare 28 kap. 3 § RB. I den situation som beskrivs i frågan är det troligtvis en reell eller husrannsakan i lokal som är för handen och de nu angivna syftena med åtgärden måste därför föreligga för att polisen ska kunna göra ett tillslag.

Vidare, när en husrannsakan genomförs kan polisen komma över föremål eller handlingar som kan vara av intresse för en brottsutredning varför det finns möjlighet att ta dessa i beslag, se 27 kap. 4 § RB. Föremål kan tas i beslag om de skäligen kan antagas:

1.äga betydelse för utredning om brott (bevis)
2.vara genom brott någon avhänt (t.ex. stöldgods)
3.på grund av brott förverkat (t.ex. brottsverktyg)

Det anförda innebär att om dokument påträffas som är av betydelse för brottsutredningen så kan dessa tas i beslag, även om de är belagda med sekretess. Observera dock att det finns vissa undantag för skriftliga handlingar, se 27 kap. 2 § RB. En ytterligare förutsättning för att en tvångsåtgärd, dvs. både husrannsakan och beslag, ska kunna vidtas är att nyttan som följer av den genomförda tvångsåtgärden väger upp den eventuella olägenhet som kan uppstå för den enskilde. Om så inte är fallet ska tvångsåtgärden alltså inte genomföras (jfr 27 kap. 1 § 3 st. RB samt 28 kap. 3a § RB).

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (449)
2020-07-31 Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?
2020-07-31 Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse
2020-07-29 Kan man ta tillbaka en anmälan?
2020-07-28 Hur och när kan man få tillbaka en telefon som polisen tagit i beslag?

Alla besvarade frågor (82613)